Väikelaevajuhi väljaõpe

Selleks et meresõit mööduks ohutult, tuleb olla kursis hea merepraktikaga, tunda seadusandlust ning varustada end õigete ohutus-, pääste- ja esmaabivahenditega. Ka sel juhul, kui kasutuses oleva veesõidukiga liiklemiseks pole juhiluba nõutud, tuleb väikelaevajuhi koolituse läbimine kasuks. Et hädaolukorras oleks olemas oskus õigesti käituda, läbida esmaabikoolitus ja raadioside operaatori kursus.

Väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamise tegevusluba on vaja taotleda, kui soovitakse tegutseda väikelaevjuhtide väljaõppe valdkonnas järgmistel tegevusaladel:

  • väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine
  • väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe korraldamine

Tegevusluba kehtib tähtajatult.

Esitatud taotlust menetletakse 20 tööpäeva. Tegevusloa väljastamisest teavitatakse elektrooniliselt e-posti teel.

Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse. Kui taotluses on info puudulik, võetakse .pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust. 

Taotluse täitmine ja esitamine

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus ja järgmised lisadokumendid:

  • õppekava (lahtiseletatult koos ainekavaga), väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe õppekava koostamisel tuleb juhinduda Euroopa postside- ja telekommunikatsiooni administratsioonide konverentsi elektroonilise side komitee soovitustest
  • tehniliste vahendite loetelu;
  • asjatundliku personali kvalifikatsiooni ja/või kogemust tõendav materjal;
  • tegevuse ülevaade, mis sisaldab vähemalt õppetöö teoreetilise ja praktilise osa läbiviimist.

Taotluse saab esitada:

Kui soovite muuta tegevuse asukohta või muid tegevusloa väljastamisel olnud tingimusi, peate Transpordiametit 5 tööpäeva jooksul pärast andmete muutmist või muudatustest teatama.

Taotluse saate esitada:

Kui soovite lõpetada tegevuse valitud valdkonnas, esitage Transpordiametile kirjalik taotlus:

  • digiallkirjastatult e-posti aadressil vslo@transpordiamet.ee
  • posti teel Transpordiametile aadressil Lume 9, Tallinn 10416.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui rikutakse või on rikutud tegevusloa tingimusi või seadusi.

Tegevusloa väljastaja võib tunnistada tegevusloa kehtetuks ka, kui

  • ettevõtja suhtes on alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  • ettevõtja ei vasta tegevusloa väljastamise tingimustele.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse isikule teatavaks e-posti või posti teel.

Last updated: 31.08.2021