Väikelaevajuhi tunnistus

Tunnistuse kehtivus

Väikelaevajuhi tunnistus kehtib 10 aastat. 

Enne 12.04.1999 väljastatud väikelaevajuhtide tunnistused kehtisid koos nendel sätestatud piirangutega kuni 31.12.2006.

Alates 12.04.1999.–1.07. 2005 Veeteede Ameti poolt välja antud väikelaevajuhi tunnistused jäävad kehtima koos nendele sätestatud piirangutega.

Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemine ja vahetamine

Väikelaevajuhi tunnistusi väljastavad ja vahetavad kõik Transpordiameti teenindusbürood. Tunnistust saab taotleda isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.

Väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse korraldab koolitaja.

Avalduse väikelaevajuhi tunnistuse väljastamiseks saab esitada alates seitsmendast tööpäevast pärast väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritamist. Tunnistus väljastatakse väikelaevajuhi eksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekirja alusel.

Laevajuhi erialast haridust omav isik võib soovi korral taotleda ka väikelaevajuhi tunnistust, esitades selleks Transpordiametile avalduse ja laevajuhi meresõidudiplomi, kutsetunnistuse või siseveelaeva laevajuhi diplomi või laevajuhi erialast haridust tõendava dokumendi. Laevajuhi meresõidudiplomit või kutsetunnistust või siseveelaeva laevajuhi diplomit või laevajuhi erialast haridust omav isik ei pea väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks sooritama väikelaevajuhi eksamit.

Tunnistuse taotleja või vahetaja peab Transpordiametile esitama:

 • isikut tõendava dokumendi;
 • vajadusel vahetatav tunnistus või laevajuhi erialast haridust tõendava dokument, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad;
 • tervisetõendi, mis tõendab, et taotleja tervislik seisund vastab vähemalt B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele;
 • Transpordiametis tehtud elektrooniline foto ja allkiri;
 • tuleb tasuda riigilõiv tunnistuse väljastamise või vahetamise eest;
 • kaotatud, varastatud või hävinud tunnistuse asemele on võimalik taotleda uut tunnistust. Sellisel juhul peab isik sellest Transpordiametit kirjalikult teavitama. 

Välisriigis väljaantud, väikelaevajuhi väljaõpet tõendava dokumendi alusel ei väljastata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistust ja välisriigis väljaantud väikelaevajuhi tunnistust ei vahetata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistuse vastu.

Väikelaevajuhi tunnistust saab vahetada ka Transpordiameti e-teeninduses

Jetijuhi tunnistus

Tunnistuse kehtivus

Jetijuhi tunnistus kehtib 10 aastat. Enne 1.07.2005 väljastatud jetijuhtide tunnistused kehtisid kuni 31.12.2006.

Jetijuhi tunnistuse taotlemine ja vahetamine

Jetti võib juhtida vähemalt 15-aastane isik, kellel on väikelaevajuhi või jetijuhi tunnistus.

Jetijuhi tunnistusi väljastavad ja vahetavad kõik Transpordiameti bürood. Tunnistusi saab taotleda isik, kes on sooritanud sellekohase teooriaeksami ja on vähemalt 15 aastat vana. Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajaliku ettevalmistuse, sealhulgas praktilised oskused võib omandada Transpordiameti poolt tunnustatud isikute korraldatud kursustel või iseseisvalt. Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks on vaja sooritada teooriaeksam, mille viib läbi koolituskursuste korraldaja.

Avalduse saab esitada viie tööpäeva möödumisel jetijuhi eksami edukalt sooritamisest.

Tunnistuse taotleja või vahetaja peab Transpordiametile büroole esitama:

 • isikut tõendava dokumendi;
 • vajadusel vahetatav tunnistus, kui tunnistuse andmed liiklusregistris puuduvad;
 • Transpordiametis tehtud elektrooniline foto;
 • tuleb tasuda riigilõiv tunnistuse väljastamise või vahetamise;
 • kaotatud, varastatud või hävinud tunnistuse asemele on võimalik taotleda uut tunnistust. Sellisel juhul peab isik sellest Transpordiametit kirjalikult teavitama.

Välisriigis välja antud jetijuhi väljaõpet tõendava dokumendi alusel ei väljastata Eesti Vabariigi jetijuhi tunnistust ja välisriigis välja antud jetijuhi tunnistust ei vahetata Eesti Vabariigi jetijuhi tunnistuse vastu.

Jetijuhi tunnistust saab vahetada ka Transpordiameti e-teeninduses

Viimati uuendatud 16.02.2021