• see kannab ühte CE klassi märgistustest: 0, 1, 2, 3 või 4;
 • see on eraviisiliselt ehitatud ja kaalub alla 25 kg;
 • see on ostetud enne 1. jaanuari 2023 ja sellel puudub eeltoodud CE klassi märgistus;
 • seda ei hakata käitama vahetult inimeste kohal, välja arvatud juhul, kui see kannab CE klassi märgistust või on kergem kui 250 g. (Vt käitamise alamkategooriad: A1, A2 ja A3, et välja selgitada, kus tohite oma drooni lennutada).
 • seda hoitakse visuaalse otsenähtavuse piires (VLOS) või kasutatakse mehitamata õhusõiduki vaatleja abi;
 • seda ei lennutata kõrgemal kui 120 meetrit maa- ja/või veepinnalt;
 • sellega ei veeta ohtlikke kaupu ega lasta droonilt millelgi kukkuda.

Kõigil muudel juhtudel tuleb seda käitada eri- või sertifitseeritud kategoorias.

Avatud kategooria on jagatud kolmeks alamkategooriaks:

 • A1 - Lend inimeste kohal, kuid mitte üle rahvakogunemiste, C0- või C1-klassi õhusõidukiga. Kuna C0- ja C1-klassi saavad kuuluda vaid kõige kergemad droonid, siis on oht inimestele ja varale isegi avarii/allakukkumise korral minimaalne. 
 • A2 - Lend inimeste lähedal, kuid mitte üle kõrvaliste isikute C2-klassi õhusõidukiga, mis kaalub kuni 4 kg. Käitamine peab toimuma kõrvalistest isikutest ohutul, kuid horisontaalselt vähemalt 30 meetri kaugusel. Juhul, kui kasutatakse aeglast (low-speed) lennurežiimi, võib miinimumkauguse vähendada 5 meetrini.
 • A3 - Lend inimestest eemal, maksimaalselt 25 kg kaaluva mehitamata õhusõidukiga (C4- või madalama klassi õhusõiduk). Käitamine peab toimuma ohutul, kuid horisontaalselt vähemalt 150 m kaugusel nii kõrvalistest isikutest kui ka elu-, kaubandus-, tööstus- ja puhkepiirkondadest.

Avatud kategooria alamkategooria määramise aluseks on:

 • drooni klassi identifitseerimismärgistus (C0, C1, C2, C3 või C4) või
 • drooni kaal.

Drooni kaalu tuleb jälgida siis, kui tegemist on eraviisiliselt ehitatud või klassi identifitseerimismärgistuseta drooniga. Selliseid droone kutsutakse ka päranddroonideks. 
Ilma klassi identifitseerimismärgistuseta droonid võivad lennata 1. jaanuarini 2023 vastavalt ELi määruse 2019/947 artiklis 22 määratletud nõuetele.

Täieliku ülevaate klassimärgistusega droonide ja kavandatava käitamise suhtes kohaldatavatest nõuetest ja piirangutest saab allolevast tabelist:

UAS

Käitamine

Drooni käitaja/piloot

Suurim mass

Klass

Alamkategooria

Käitamise piirangud

Drooni käitaja registreerimine

Kaugpiloodi pädevus

 

Kaugpiloodi vanuse alampiir

 

< 250 g

Eraviisiliselt ehitatud

A1

(võib lennata ka alamkategoorias A3)

Ei tohi lennata kõrvaliste isikute kohal.

 

Mitte lennata üle inimrühmade.

Käitajaks registreerimine pole nõutud, kui droonil puudub kaamera/andur ja kui tegemist on mänguasjaga.

Koolitus pole vajalik.

 

 

Vanuse alampiir puudub.

 

C0

Lugege kasutusjuhendit.

16, vanuse alampiir puudub, kui droon on mänguasi.

Pärand- droonid

(art. 20)

16

< 900 g

C1

Jah

 

 

Tuleb lugeda hoolikalt kasutusjuhendit.

 

Tuleb läbida veebipõhine koolitus ja sooritada Transpordiameti kaugpiloodi algpädevuse A1/A3 teoreetiline eksam.

16

<4 kg

C2

A2

(võib lennata ka alam-kategoorias A3)

Lendamine kõrvaliste isikute kohal on keelatud.

 

Kõrvalistest isikutest tuleb hoida horisontaalselt vähemalt 30 m kaugusele (low speed režiimi korral vähemalt 5 meetrit).

Jah.

 

Tuleb lugeda hoolikalt kasutusjuhendit.

 

Tuleb läbida iseseisev praktiline õpe.

 

Tuleb läbida koolitus ja sooritada A2 eksam.

16

< 25 kg

C3

A3

Drooni ei tohi lennutada inimeste lähedal ega inimeste kohal.

 

Käitamine peab toimuma ohutul, kuid horisontaalselt vähemalt 150 meetri kaugusel elu-, kaubandus-, tööstus- ja puhkepiirkondadest.

Jah.

 

 

Tuleb lugeda hoolikalt kasutusjuhendit.

 

Tuleb läbida koolitus ja sooritada Transpordiameti kaugpiloodi algpädevuse A1/A3 teoreetiline eksam.

16

C4

Eraviisiliselt ehitatud

Pärand-droonid

(art. 20)

Mehitamata õhusõidukite süsteemidega, millel puudub klassi identifitseerimismärgistus, võib avatud kategoorias kuni 01.01.2023 lennata järgmistel tingimustel:

 • droone, mille suurim stardimass (MTOM) on alla 500 g, ei tohi lennutada üle inimeste ja kaugpiloodil peab olema omandatud kaugpiloodi algpädevus;
 • droone, mille MTOM on alla 2 kg, tohib lennutada inimestest vähemalt 50 meetri kaugusel (horisontaalselt) ja kaugpiloot peab olema läbinud A2 alamkategooriale vastava koolituse;
 • droone, mille MTOM on alla 25 kg, tohib lennutada horisontaalselt vähemalt 150 meetri kaugusel elu-, kaubandus-, tööstus- ja puhkepiirkondadest ja kaugpiloot peab olema läbinud A3 alakategooriale vastava koolituse.

Palun tutvuge samuti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel avaldatud infoga.

Viimati uuendatud 29.09.2021