Tegevusloa taotlemine merendusvaldkonnas

Ettevõtjatel tuleb merendusvaldkonnas tegutsemiseks taotleda tegevusluba.

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada taotlus Majandustegevuse registris

Alates 01.06.2021 on tegevusluba nõutav järgmistel tegevusaladel:

 • laeva veealuse osa tuukriülevaatus ja veealune remontimine;
 • laeva raadiosideseadmete remontimine, kontrollimine ja kaldahooldus;
 • laeva päästeparvede, -vestide ja evakuatsioonisüsteemi valmistamine, remontimine, kontrollimine ja katsetamine;
 • väikelaevade ehitamine;
 • väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine;
 • meresõiduohutuse seaduse 5. peatüki kohane laevapere liikme erialaline ettevalmistamine (v.a laevakoka koolitus);
 • jetijuhtide väljaõppe korraldamine;
 • reederi turvaülema väljaõppe korraldamine;
 • sadama ja sadamarajatise turvaülema väljaõppe korraldamine.

Tegevusluba ei ole nõutav alljärgnevatel tegevusaladel, kuid on vaja esitada majandustegevusteatis:

 • kemikaalitankerite lastioperatsioonide ülevaatus;
 • laevade agenteerimine.

Tegevusloa taotlemiseks võib taotluse esitada ka Transpordiametile. Taotluses peavad olema järgmised andmed:

 • nimi või ärinimi;
 • aadress ja asukoht või elukoht;
 • sidevahendite numbrid;
 • isikukood või registrikood, välja arvatud juriidilisest isikust asutamisel oleva taotleja puhul.

Taotlusele lisatakse:

 • vastavalt taotleja tegevusvaldkonnale taotleja või tema alluvuses töötavate spetsialistide kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide (diplomid, tunnistused ja muu selline) koopiad;
 • kasutatavate tehniliste seadmete loetelu ja taotleja tunnustatava tegevuse ülevaade;
 • maksuhalduri tõend maksuvõlgnevuse puudumise või maksuvõla tasumise ajatamise kohta.

Kui valmistajatehas on isikule väljastanud toote hoolduse, kontrolli või remondi teostamiseks loa või tunnistuse, lisatakse selle koopia tegevusloa taotlusele.

Tasemeõppe (kutse- ja kõrgharidus) ja täiskasvanute tööalase koolituse korraldamiseks laevapere liikmetele ning väikelaevajuhtide ja jetijuhtide väljaõppe korraldamiseks tegevusloa taotlemisel lisatakse taotlusele õppekavad, tehniliste õppevahendite ja valmendite loetelu ning õppejõudude nimekiri.

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv kümne tööpäeva jooksul pärast tegevusloa andmise otsuse tegemist. Enne riigilõivu tasumist ei väljasta Transpordiamet tegevusluba.

Tegevusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid võib saata e-postiga (info@transpordiamet.ee) või aadressile: Lume 9, 10416 Tallinn.

Seotud viited

Riigilõivud

Viimati uuendatud 10.09.2021