Õhuruum

Eesti õhuruumi ja Tallinna lennuinfopiirkonna kasutamise ja lennuliikluse teenindamise korra ning lennupiirangud kehtestab Eestis valitsus.

Eesti õhuruumi ja Tallinna lennuinfopiirkonna kasutamist korraldab Transpordiamet. Lennuliikluse teenindamise tsiviillennunduses tagavad sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutajad.

Õhuruum jaotub tsiviil- ja militaarkasutajate vahel. Ühised eeskirjad õhuruumi paindlikuks kasutamiseks on sätestatud Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2150/2005. Määrusest lähtuvalt jaotub õhuruumi korraldamine kolmele tasemele.

Õhuruumi strateegiline korraldamine (tase 1)

Õhuruumi kasutamine ja otsuste tegemine kuulub riigi vastutusalasse. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on moodustatud õhuruumi kasutamise korraldamise komisjon, kuhu kuuluvad Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonnajuhataja, Kaitseväe Õhuväe Staabi ülem, Transpordiameti peadirektor, Transpordiameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna juhataja, Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonnajuhataja ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna lennundustalituse vastutav ametnik.

Õhuruumi kasutamise korraldamise komisjoni töökord on kirjeldatud „Õhuruumi kasutamise komisjoni reglemendis“.

Eeltaktikaline õhuruumi korraldamine (tase 2) ja õhuruumi taktikaline korraldamine (tase 3)
 

Õhuruumi paindliku kasutamise korraladamise (ASM) käsiraamatus kirjeldatud õhuruumi korraldamise meetoditega kindlustab õhuruumi kasutamise korraldamise komisjon õhuruumi ohutu, efektiivse ja paindliku kasutamise ning tagab tegevuse läbipaistvuse, kooskõlastades kõikide osapoolte vajadusel õhuruumi kasutamiseks. ASM käsiraamatu leiate siit:

Õhuruumi igapäevase kasutamise planeerimise ja koordineerimise eest vastutab õhuruumi korraldamise üksus (Airspace Management Cell - AMC).

Tallinna lennuinfopiirkond on jagatud erinevate õhuruumi kasutajate teenindamiseks ettenähtud alalisteks piirkondadeks. Õhuruum on jagatud kontrollitavaks (ICAO õhuruumiklassid C ja D) ja mittekontrollitavaks õhuruumiks (ICAO õhuruumiklass G). Õhuruumi struktuuri kirjeldus on avaldatud Eesti Lennundusteabe kogumikus (AIP).

Alates 2015. aastast on Eestis rakendatud vabalt valitavate marsruutidega õhuruum (FRA), mis on õhuruum, kus kasutajad saavad oma marsruute sisenemis- ja väljumispunkti vahel vabalt valida ilma ATS-marsruutide võrgustikku kasutamata.

Ühtse Euroopa taeva (Single European Sky - SES) algatuse eesmärk on Euroopa õhuruumi killustatust vähendades suurendada lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste tõhusust.

Selleks, et anda ülevaade Eesti õhuruumi korraldamise poliitilistest suunistest ja kirjeldada õhuruumi kasutamise komisjoni tegevusi, on väljatöötamisel Eesti õhuruumi poliitika.

Õhuruumi paindlik kasutamine on Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) kirjeldatud ja Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) arendatud õhuruumi korraldamise kontseptsioon, mille kohaselt ei tohiks õhuruum olla määratud üksnes tsiviil või sõjaliseks õhuruumiks, vaid seda peaks määratlema pigem ühe tervikuna, mis peaks rahuldama kasutajate nõudmisi võimalikult suures ulatuses.

Mis on lennuinfopiirkond (FIR)?

See on piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuinfo- ja häireteenuseid.

Mis on lennujuhtimispiirkond (CTA)?

See on maapinna kohal olevast teatavast tasandist kõrgemal asuv kontrollitav õhuruum, kus osutatakse piirkondliku, lähenemise või  lähilennujuhtimise teenust.

Mis on lennuinfotsoon (FIZ)?

See on mittekontrollitav õhuruum, mis ulatub maa- või veepinnast kuni määratud piirkõrguseni ja mille piires osutatakse lennuinfoteenust. Eestis on Kuressaare FIZ, Kärdla FIZ ja Pärnu FIZ.

Avamere kohal olev õhuruum

Avameri on mere osa, mis ei kuulu ühegi riigi territoriaal- või sisevete hulka. Avamere kohal olevas õhuruumis järgitakse Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni  reegleid. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) mereõiguste konventsioon võimaldab riiklike õhusõidukitel vabalt liigelda avamere kohal olevas õhuruumis.

Madallennuala

Madallennuala on piiritletud ala mittekontrollitud õhuruumis, kus militaarõhusõidukitel on lubatud sooritada lende. Madallennualade protseduurid on avaldatud Eesti AIP osas ENR 5.2.

Ajutiselt eraldatud ala (TSA)

Ajutiselt eraldatud ala on piiritletud ala kontrollitud ja/või mittekontrollitud õhuruumis, mis on ajutiselt eraldatud kindlaksmääratud lennundusametkonnale eksklusiivseks kasutuseks ning millest muul lennuliiklusel läbi lennata pole lubatud.

Piiranguala (R)

Piiranguala on piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega.

Ohuala (D)

Ohuala on kindlate piiridega määratletud õhuruum, milles võib toimuda õhusõidukitele ohtlikke tegevusi.

Viimati uuendatud 08.07.2021