Reederid

Laevaregistri andmetel on 1. juuli 2020 seisuga Eesti registrites mere- ja siseveelaevu ning teisaldatavaid ujuvvahendeid kokku 480 eritüübilist laeva. Neist riigihaldusülesandeid täitvaid laevu on 74, kokku kogumahutavusega 6948 tonni.

Reeder ehk laevaomanik on ettevõtja, kes valdab laeva ja kasutab seda oma nimel ning on kantud vastavasse laevaregistrisse. Reederina käsitatakse ka isikut, kes on võtnud laeva omanikult lepinguga kohustused ja vastutuse laeva meresõiduohutuse alase korraldamise ja tehnilise teenindamise eest. Eestis on kokku 10 reederit.

Viimati uuendatud 01.09.2021