Sadamad

Sadam on veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- ja veeala ning seal asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised.

Sadamaseaduse kohaselt jagatakse sadamad vastavalt ülesannetele viide suuremasse kategooriasse, mille põhjal kehtestatakse sadamatele ka erinevaid nõudeid:

  • Sadamad, kus teenindatavate laevade suurus ei ole piiratud;
  • Väikesadamad, kus teenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega laevadele;
  • Väikesadamad, kus ei osutata tasulisi teenuseid;
  • Riigikaitse ülesannetega sadamad;
  • Riigihaldusülesannetega sadam.

Eesti merealal ja laevatatavatel sisevetel asuvad sadamad kantakse sadamaregistrisse.

Sadam

Sadamate ohutus

Ohutusnõuded sadamatele on kehtestatud sadamaseaduse ja meresõiduohutuse seaduses ning nende alamaktides.

Loe veel

Sadamate turvalisus

Turvanõudeid kohaldatakse sadamale, mis teenindab rahvusvahelises meresõidus sõitvaid reisilaevu või 500-se ja enama kogumahutavusega laevu.

Loe veel
Blu Code

Puitlastilaevade terminalide ohutusnõuded

Ohutuse nõudeid kohaldatakse terminalidele, kes teenindavad puistlastilaevu terminali lastimis- ja lossimisseadmetega.

Loe veel
Jäämurdja Botnica sadamas

Sadamaregister

Sadamaregister on sadamaseaduse alusel loodud infosüsteem, kus registreeritakse Eesti sadamad ja nendega seotud dokumendid.

Loe veel

Sadamate järelevalve

Sadamate järelevalve osakond vastutab selle eest, et Eesti sadamates oleksid tagatud ohutuse ja turvalisuse nõuded.

Loe veel

Viimati uuendatud 16.02.2021