Järelevalve põhimõtted

Transpordiamet teostab järelevalvet sõidukite, koolituse pakkujate, sadamate, sadamarajatiste, puistlastilaevu teenindavate terminalide, teede, veonduse ning laevade ohutus- ja turvanõuete jälgimise üle.

Riikliku järelevalve teostamisel võib Transpordiamet eriseadustest ja korrakaitseseadusest tulenevalt kasutada järgnevaid erimeetmeid:

 • küsitleda ja nõuda isikult dokumente;
 • kutsuda isiku ametiruumi, ilmumata jätmise korral kohaldada politsei abiga sundtoomist;
 • tuvastada isikusamasus;
 • teostada vallasasja läbivaatust;
 • valdusesse siseneda;
 • teostada valduse läbivaatust;
 • võtta vallasasja hoiule;
 • peatada sõidukit.

Transpordiamet teeb järelevalvet liiklusseaduse, ehitusseaduse, autoveoseaduse, ühistranspordiseaduse, raudteeseaduses ja toote nõuetele vastavuse seaduse nõuete täitmise üle vastavalt oma pädevusele.

Ohuprognoos

Ohuprognoos on koostatud lähtuvalt ohuhinnangust ning ohuprognoosis sisalduvad kõikide järelevalve valdkondade tegevusplaan aastaks.

Ohuprognoosi koostamisel ja selle alusel riikliku ja haldusjärelevalve teostamisel on arvestatud, et kõigil asjassepuutuvatel isikutel on võrdne tõenäosus, et nende suhtes viiakse läbi järelevalvemenetlus.

Ohuprognoos on siduv üksnes selles nimetatud ohtude ennetamiseks riiklikku järelevalve erimeedet kohaldavale korrakaitseorganile. Ohuprognoos ei tekita haldusevälistele isikutele vahetult õigusi ja kohustusi, sellel on õiguslik mõju ainult haldusesiseselt. Tegemist on dokumendiga, kus tehakse teatavaks prognoosid ning see suunab korrakaitseorganeid edasiste otsuste tegemisel. Ohuprognoosis sisalduvate potentsiaalsete ohtlike valdkondade nimekiri ei pruugi olla täielik, sest kõiki ohuolukordi ei ole võimalik ette näha. Nimetatakse vaid kõige tõenäolisemad valdkonnad, kus oht võib tekkida.

Vihjed ja kaebused

Ootame teie vihjeid tehnoülevaatuspunktide, autokoolide, autojuhi koolituste, riigiteede kaitsevööndi nõuete, tee ehitamise ja kohalike teede seisundinõuetega seotud õigusrikkumiste kohta e-posti teel: info@transpordiamet.ee.

Vihje saatmisel kirjeldage täpselt toimepandud õigusrikkumise asjaolud (soovitavalt koos fotoga), ajaperiood ja koht ning asjaga seotud isikute täpsed andmed.

Vihjete menetlemise ja selle tulemuste kohta Transpordiamet tagasisidet ei anna. Transpordiameti pädevusse mittekuuluva info edastame vastavale ametkonnale.

Laevade ning väike- ja siseveelaevade järelevalve

Laevade lipuriigi ja sadamariigi kontrollimine.

Loe veel

Koolituste järelevalve

Oluline on, et liiklusesse jõuaksid õigete oskustega sõidukijuhid.

Loe veel
Vaade sadamale

Sadamate järelevalve

Sadamate järelevalve eesmärk on tagada sadamates ohutuse ja turvalisuse nõuded.

Loe veel

Sõidukite järelevalve

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et liikluses osaleksid tehniliselt korras sõidukid.

Loe veel

Teede järelevalve

Avalikult kasutatavad teed peavad vastama nõuetele ja olema liiklejatele ohutud

Loe veel

Veonduse järelevalve

Kontrollitakse vedajat ja ühissõidukijuhte, et teenuse osutamine toimub kehtestatud tingimustel.

Loe veel

Turujärelevalveprogramm

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 18 (5) kohaselt kehtestavad EL liikmesriigid oma turujärelevalve programmid ning rakendavad ja ajakohastavad neid regulaarselt. Liikmesriigid koostavad kas üldise turujärelevalve programmi või valdkonnapõhised programmid. Eesti on kehtestanud üldise programmi, mis sisaldab ka Transpordiameti tegevusi.

  Siit leiab turujärelevalve programmid.
 • Turuseire läbiviimine määruse (EÜ) nr 1371/2007 ja raudteeseaduse § 71 lõike 1 alusel. Eesmärk kontrollida, kas raudteevedajad täidavad Euroopa Liidu määrusega pandud kohustusi.

Viimati uuendatud 27.09.2021