Koolituste järelevalve

Transpordiamet korraldab järelevalvet koolitajate üle, et liikluses osaleksid õigeid sõiduvõtteid ning liiklusohte hinnata suutvad sõidukijuhid.

Alarmsõidukijuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et liikluses osaleksid õigeid sõiduvõtteid ning liiklusohte hinnata suutvad alarmsõidukijuhid, mille aluseks on kvaliteetse alarmsõidukijuhi koolituse läbimine.

Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet teatamiskohustusega alarmsõidukijuhi koolituse korraldamise üle vastavalt liiklusseaduse § 843 lõikele 1.

Kehtivad õigusaktid:

Autojuhi ameti- ja täienduskoolitus ning ohtlikku veost vedava autojuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kutselised veoauto- ja bussijuhid tunneksid tööks vajalikku seadusandlust ja kasutaksid õigeid ja ohutuid sõiduvõtteid, mille aluseks on kvaliteetse koolituse läbimine.

Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet autojuhi ameti- ja täienduskoolituse, ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise nõuete täitmise üle vastavalt autoveoseaduse § 49 lõikele 3.

Kehtivad õigusaktid:

Mootorsõidukijuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et liikluses osaleksid õigeid sõiduvõtteid ning liiklusohte hinnata suutvad autojuhid, mille aluseks on kvaliteetse mootorsõidukijuhi koolituse läbimine.

Transpordiamet teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet mootorsõidukijuhi koolituse üle vastavalt liiklusseaduse § 116 lõikele 1.

Kehtivad õigusaktid:

Mootorsõidukijuhi õpetaja koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et tulevasi sõidukijuhte õpetaksid oma eriala spetsialistid, mille aluseks on kvaliteetse mootorsõidukijuhi õpetaja koolituse läbimine.

Transpordiamet teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet mootorsõidukijuhi õpetaja koolituse üle vastavalt liiklusseaduse § 121 lõikele 1.

Kehtivad õigusaktid:

Veokorraldusjuhi koolitus

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et veokorraldusjuht oskab hinnata veondustegevusega kaasnevaid riske ja tunneb nende maandamise võimalusi. Sealhulgas tunneb ja oskab rakendada veoste ohutuse ja teeliikluse ohutuse reegleid, mille aluseks on kvaliteetse koolituse läbimine.

Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet veokorraldusjuhi koolituse korraldamise nõuete täitmise üle vastavalt autoveoseaduse § 49 lõikele 3.

Kehtivad õigusaktid:

Viimati uuendatud 13.01.2021