Teede järelevalve

Transpordiamet teostab riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle.

Avalikult kasutatava tee ehitamine

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et avalikult kasutatavate teede ehitamine ja ehitatud teed vastaksid kehtivatele nõuetele.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuded

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet kohalike teede (EhS § 92 lg 7 tähenduses) seisundinõuete üle. Riigiteede seisundinõuetele vastavuse tagab Transpordiamet (teeomanikuna) teostades igapäevaselt hooldelepingute täitmist. Riiklikku järelevalvet riigiteede seisundinõuete üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet, kui nõuete rikkumine ilmneb politseilise tegevuse käigus.

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et kohalikud teed vastaksid kehtivatele nõuetele. Ohuprognoosist tuleneva järelevalvelise tegevusega tagame, et kohalik omavalitsus täidaks teeomaniku ülesandeid.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuded

Liiklusohutuse seisukohalt on oluline, et riigiteedel oleks tagatud ohutu liiklemine, võimalik teostada hooldetöid, kooskõlastatud teeomanikuga teehoiuväliste tööde tegevused (sh liikluskorraldusvahendite paigaldamine) ja tagada riigiteede püsivus.

Transpordiamet teeb riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndikasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle vastavalt ehitusseadustiku § 130 lg 6 p 1.

Riigiteede kaitsevööndi ja kasutamise nõuded:

Teekasutustasu kogumine ja tasumine

Teekasutustasu tasumise kontrollimine ja teekasutustasu maksmise võimaluste tagamine.

Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 3 võimaldab Transpordiamet teekasutustasu tasumise ööpäev läbi. Transpordiamet võib teekasutustasu tasumise korraldamise ülesande üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule Transpordiameti, Maksu- ja Tolliameti ning eraõigusliku juriidilise isiku vahel sõlmitud halduslepinguga. Vastavalt liiklusseaduse § 1904 lõikele 4 teeb Transpordiamet käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud haldusülesande täitmise üle haldusjärelevalvet.

Vastavalt liiklusseaduse § 19011 lõikele 1 teostavad riiklikku järelevalvet Transpordiamet, Maksu- ja Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet teekasutustasu tasumise kohustuse täitmise üle.

Viimati uuendatud 11.01.2021