Mereturvalisus

Rahvusvahelise meresõidu turvalisuse tõhustamiseks töötati Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni juures välja rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks ehk ISPS (International Code for the Security of Ships and Port Facilities) koodeks.

Koodeks jõustus 1. juulil 2004. aastal rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS) ühe osana.

ISPS koodeksist lähtudes anti välja samasisuline Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tõstmise kohta, mis täpsustab mõningaid ISPS koodeksi elemente ning loob teatud lisanõudeid.

Õigusaktidega kehtestatud turvameetmete eesmärgiks on kuritahtlikust tegevusest tingitud hädaolukordade ärahoidmine ja turvaintsidentideks valmisolek. Ennetusabinõud hõlmavad laevade ja sadamarajatiste juurdepääsurežiimi, turvaolukorra jälgimist, lasti ja laevavarude kontrolli, personali koolitamist turvalisuse küsimustes ja vastavate õppeharjutuste läbiviimist.

Sadamarajatisena mõistetakse seejuures sadama territooriumil määratletud funktsionaalset piirkonda, mis keskendub sildumiskohtadele, kuid võib hõlmata ka suuremat ala. Nende meetmete rakendamine on reederite ja sadamavaldajate kohustus.

Riiklike struktuuride osalus turvanõuete rakendamisel seisneb peaasjalikult asjakohaste juhiste andmises, järelevalve teostamises, teabevahetuse korraldamises ning turvaintsidentidele reageerimises.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31. märtsi 2004. a määrus (EÜ) nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tõstmise kohta ja ISPS koodeks (rahvusvaheline laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeks): eesti keeles ja inglise keeles.

ISPS koodeks (mitteametlik tõlge):

Turvadeklaratsioonid

Laevaandmete alaline register (CSR)

Vastavalt SOLASe peatükk XI-1 reeglile 5 peab alates 1. juulist 2004. a kõikidel rahvusvahelisi reise sooritavatel reisilaevadel ja kaubalaevadel kogumahutavusega 500 ja enam olema laevaandmete alaline register (Continuous Synopsis Record - CSR), mis sisaldab:

1) kõiki CSR dokumente (vorm 1), mille on laeva lipuriigi administratsioon(id) välja andnud ja mis on kogu laeva eluaja jooksul järjestikuliselt nummerdatud;
2) kõiki parandusvorme (vorm 2), mis on lisatud igale CSR dokumendile, ning kajastab selles CSR dokumendis tehtud muudatusi;
3) kõiki paranduste sisujuhte (vorm 3), kus on loetletud kõik parandused (täpsustatud parandusvormidega), mis on seotud iga CSR dokumendiga ja lisatud ülalnimetatud vormile 1.

Turvalisuse eelteate vabastus

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 artiklile 7 võib iga asjaomane liikmesriik taotleda teiselt liikmesriigilt turvalisusealase eelteate edastamise vabastust rahvusvahelisi regulaarliine sooritavatele laevadele.

loe edasi

Viimati uuendatud 30.09.2021