Pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal

Kutseliste autojuhtide ameti- ja täienduskoolituse eesmärk on tagada kutseliste juhtide väljaõppe abil nende pädevus nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks. Pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal tõendab, et autojuht on läbinud kutseliste juhtide väljaõppe ning omandanud pädevuse nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:

 1. veoautojuht veoseveol liiklusseaduse kohase C-kategooria või C1-alamkategooria mootorsõiduki või CE- või C1E-kategooria autorongiga või
 2. bussijuht sõitjateveol liiklusseaduse kohase D-kategooria või D1-alamkategooria mootorsõiduki või DE- või D1E-kategooria autorongiga.

Autoveoseaduse §36 lõikes kolm ja neli on kirjas autojuhid, kellele ameti-ja täienduskoolituse läbimise nõuet ei kohaldata.

Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu:

 1. Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
 2. Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.


Autojuhi täienduskoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel. Isikul peab olema pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.

Ametikoolituse alusõppe nõudest vabastatakse juht, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 10.09.2008 või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 10.09.2009. Nemad võivad kohe minna autojuhi täienduskoolitusele.

Autojuhi ametikoolituse läbimiseks peab isikul olema koolitusele vastava kategooria kehtiv juhtimisõigus või tal tuleb läbida ametikoolitus, mis on ühendatud liiklusseaduse kohaselt juhtimisõiguse saamisega.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse korra, koolituse õppekavade, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vormi kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Pädevustunnistuse või vastava kirje kandmine juhiloale

1. Koolitaja poolt on liiklusregistrisse esitatud isiku ameti-või täienduskoolituse läbimist tõendav eksamiprotokoll. Antud nõuet ei pea täitma, kui isik vahetab kehtiva Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni pädeva asutuse väljastatud pädevustunnistuse Eesti pädevustunnistuse vastu.

2. Pädevustunnistuse andmiseks peab isik Transpordiametile esitama:

 • juhtimisõigust tõendava dokumendi, kui liiklusregistris selle kohta andmed puuduvad;
 • isikut tõendava dokumendi;
 • mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud juhul, kui mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja mootorsõidukijuhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Transpordiametile elektrooniliselt;
 • vajadusel lisadokumendi, mis tõendab isiku vastavust ametikoolitusele vastuvõtmise nõuetele;
 • foto või näokujutis, mis vastab isikut tõendava dokumendi nõuetele, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus või kui see on nimetatud andmekogudes vanem kui viis aastat;
 • allkirjakujutis, kui seda ei ole liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus;
 • andmed või maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta.
 • kaotatud, varastatud või hävinud tunnistuse asemele on võimalik taotleda uut tunnistust. Sellisel juhul peab isik sellest Transpordiametit kirjalikult teavitama. 

3. Juhiloale kantakse vastav kirje (kood 95 koos kehtivusajaga) ameti- ja täienduskoolituse läbimise kohta, kui lisaks punktis 1 esitatule vastab isik liiklusseaduses juhiloa taotlemisele või vahetamisele sätestatud nõuetele.

4. Transpordiamet annab pädevustunnistuse või väljastab vastava kirjega juhiloa kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

5. Isiku taotluse alusel võib pädevustunnistuse või vastava kirje juhiloa kätte toimetada ka lihtkirjaga Eesti postiaadressile.

6. Pädevustunnistuse või vastava kirjega juhiloa kätte toimetamisel kaotab varem välja antud dokument kehtivuse uue dokumendi üle andmisel. Lihtkirjaga uue pädevustunnistuse kätte toimetamisel kaotab varem välja antud dokument kehtivuse dokumendi valmimisele järgneval päeval. Kehtivuse kaotanud dokument tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.

7. Kui isik ei ole pädevustunnistust või vastava kirjega juhiluba lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates dokumendi taotluse esitamisest, peab ta sellest Transpordiametit teavitama ning Transpordiamet tunnistab dokumendi kehtetuks. Uus dokument antakse isikule kätte allkirja vastuTranspordiametis.

Tegevusload

Tegevusload on leitavad siit.

Seejärel liikuda järgmiselt: Otsingud >Tegevusluba >Tegevusala: Autojuhi koolituse korraldamine ning valida endale sobiv õppeasutus.

Tegevusloa taotlemine

Autojuhi koolituse korraldamiseks peab olema tegevusluba.

 • Tegevusloa taotlus esitatakse majandustegevuse registrisse.
 • Koolituse korraldamise tegevusloa taotluse lahendab Transpordiamet.
 • Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Autojuhi koolituse korraldamise tegevusluba antakse, kui taotlejal on lähtuvalt koolituse liigist veoautojuhi või bussijuhi ameti- või täienduskoolituse korraldamiseks:

 • nõuetele vastav lektor;
 • nõuetele vastav õppekava;
 • koolituse läbiviimiseks sobiv õpperuum ja sisustus või nende kasutamise võimalus;
 • õppekavas ettenähtud õppeainete andmiseks vajalikud õppevahendid ning tarvikud.

Kui autojuhi koolituse korraldaja viib läbi ametikoolitust koos mootorsõidukijuhi koolitusega, peab koolitaja vastama ka mootorsõidukijuhi koolitajale sätestatud nõuetele.

Täpsemad nõuded tegevusloa taotlemiseks on toodud autoveoseaduse §42–45.

Viimati uuendatud 12.02.2021