Registriandmete muutmine

Registriandmete muutmine on liiklusregistrisse kantud sõiduki või veesõiduki ning nendega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine.

Registriandmete muutmiseks tuleb sõiduki/veesõiduki omanikul või tema esindajal esitada Transpordiametile nõuetekohane taotlus viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

Vajadusel, eelkõige juhul, kui muutuvad sõiduki andmed või neid on vajalik täpsustada või kui sõidukil puudub nõuetekohane identifitseerimisnumber, on Transpordiametil enne registriandmete muutmist õigus nõuda sõiduki esitamist kontrollimiseks. Sõidukite registreerimiseelne kontroll toimub broneeringu alusel, seda saab teha https://broneering.mnt.ee

Kuigi sõiduki registreerimistunnistuse kaasas kandmine ei ole igapäevaselt enamasti vajalik, siis liiklusregistris toimingute tegemiseks on vajalik registreerimistunnistus, välja arvatud juhul, kui taotlete toiminguid Transpordiameti e-teeninduses. Palun kontrollige, et liiklusregistri büroosse tulles oleks kindlasti kaasas sõiduki kehtiv registreerimistunnistus.

Transpordiamet teeb registritoiminguid sõiduki omaniku või tema esindaja või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isiku taotluse alusel. Taotlus ja muud vajalikud alusdokumendid peavad olema vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.

Taotluses märgitakse vähemalt:

 • sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, füüsilisest isikust sõiduki omaniku isikut tõendava dokumendi number, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress);
 • esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, kui taotluse esitab sõiduki omaniku esindaja;
 • andmed sõiduki kohta (registreerimisnumber, identifitseerimisnumber)
 • taotletav registritoiming;
 • sõidukiga seotud isikute (nt kasutaja) ees- ja perekonnanimi või nimetus, isikukood või registrikood, kontaktandmed (postiaadress, telefoni- või faksinumber või elektronposti aadress).

Sõidukiga seotud isikute andmete muutmine

Muudatused sõidukiga seotud isikuandmetes tuleb vormistada viie tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest. Soovitame selleks kasutada Transpordiameti e-teenindust, kus lisaks mugavusele on ka odavamad riigilõivud, kuid vastavaid registritoiminguid saab taotleda ka Transpordiameti teenindusbüroodes.

Isikuandmete muutmiseks ei ole vaja sõidukit teenindusbüroos kontrollimiseks esitada, kuid teenindusbüroos toiminguid taotledes tuleb lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada sõiduki kehtiv registreerimistunnistus.

Vormistada tuleb järgmised isikuandmete muudatused:

 • muudatused sõiduki omaniku andmetes
  - juriidilisel isikul nime, õigusliku vormi või asukoha vahetus;
  - füüsilisel isikul nime või elukoha vahetus;
 • sõiduki omaniku vahetus
  - sõiduki võõrandamisel omandiõiguse üleminekut tõendava dokumendi (nt müügileping) alusel;
  - sõiduki müüja ja ostja või nende volitatud esindajate vahetul juuresolekul Maanteeameti teenindusbüroos kahepoolselt allkirjastatud taotluse esitamisel;
  - notariaalselt tõestatud lepingu, pärimistunnistuse või muu notariaalselt tõestatud dokumendi alusel;
  - kohtuotsuse või –määruse alusel (nt riigi poolt konfiskeeritud sõiduk);
  - kindlustusandja poolt väljastatud akti või lepingu alusel
 • muudatused sõiduki kasutaja(te) andmetes
  - vastutava kasutaja vahetus
  - kasutaja(te) lisamine/muutmine/ärajätmine

Sõiduk registreeritakse üldjuhul ühe isiku nimele. Kui sõidukil on mitu omanikku, kantakse registrisse kaasomanikena kõik omanikud ning vastutava kasutajana nende poolt määratud üks kaasomanik. Registreerimistunnistusele märgitakse omanik ja vastutav kasutaja ning märkuste lahtrisse tehakse märge „kaasomand“.

Sõidukile saab registrisse lisada kuni 6 kasutajat, sh 1 vastutava kasutaja.

Sõiduki puhul, millele on registrisse kantud käsutamise keelumärge, tuleb sõiduki omaniku vahetusel või (vastutava) kasutaja vahetumisel lisaks muudele nõutavatele dokumentidele esitada käsutamise keelumärke seadja nõusolek. Registriandmete muutmine tagaotsitavaks kuulutatud sõidukil ei ole lubatud.

Kaasomandis oleva sõiduki võõrandamine ilma teise kaasomaniku nõusolekuta ei ole lubatud. Kui teine kaasomanik ei viibi omanikuvahetuse vormistamisel toimingu juures teenindusbüroos, peab esitama tema kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud nõusoleku.

Sõiduki kasutaja kandmine registreerimistunnistusele või kasutaja muutumine vormistatakse sõiduki omaniku või tema volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel, kus peab olema märgitud kasutaja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning elukoht, juriidilisel isikul registrikood, nimetus ning asukoht. Kui sõidukit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, tuleb vastutava kasutaja kandmiseks registrisse esitada andmed vastava lepingu kohta ning vastutava kasutaja nõusolek.

Uus registreerimistunnistus

Registreerimistunnistuse kadumise, varguse või kasutuskõlbmatuks muutumise korral saab taotleda dokumendi asendamist. Selleks minge Transpordiameti e-teenindusse ning saate tellida uue registreerimistunnistuse postiga koju või sobivasse teenindusbüroosse. E-teeninduse kasutamine on lihtne ja mugav ning registreerimistunnistuse väljastamise riigilõiv on 20% soodsam.

Soovi korral saate registreerimistunnistuse asendamist taotleda ka Transpordiameti teenindusbüroodes, kuid siis tuleb tasuda suurem riigilõiv ning täiendavalt esitada seletuskiri registreerimistunnistuse asendamise asjaolude ja põhjenduste kohta.

Kui registreerimistunnistus on varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud ning selle kohta esitatakse Politsei- ja Piirivalveameti või Päästeameti tõend, on registreerimistunnistuse väljastamise riigilõiv poole odavam.         

Riigilõivu kohta leiab infot siit.

Võõrandamisest teatamine

Sõiduki müügi korral võib müüja teatada Transpordiametile sõiduki võõrandamisest. Soovitame teate esitada elektrooniliselt e-teeninduses. Teatele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument (näiteks müügileping).

Sõiduki võõrandamisest teatamine aitab vältida erinevaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole täitnud seadusest tulenevat kohustust sõiduk 5 tööpäeva jooksul enda nimele vormistada. Mitmete seadusest tulenevate nõuete (nt hoiatustrahvid, viivistasud jms) puhul on aga vastutavaks isikuks just sõiduki registrijärgne omanik. Kui sõiduki uus omanik ei ole ettenähtud aja jooksul taotlenud omaniku kande muutmist liiklusregistris, kustutab Transpordiamet sõiduki ajutiselt (kuni kande taotluse esitamiseni) registrist. Ajutiselt registrist kustutatud sõiduki liikluses kasutamine ei ole lubatud! Teate saamisel teeb Transpordiamet registrisse vastava kande, kuhu märgib ka uue omaniku andmed. NB! Tegemist ei ole omanikuvahetuse kandega, vaid registrisse tehakse üksnes märge selle kohta, et sõiduki eelmine omanik on registripidajat teavitanud omandi üleminekust!

Vastutav kasutaja

Vastutav kasutaja (registreerimistunnistuse omanik) kasutab sõidukit või veesõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning on kantud vastutava kasutajana liiklusregistrisse.

Loe edasi

Viimati uuendatud 21.02.2021