Lendude kooskõlastamine

Vastavalt ühekordsel loal olevatele tingimustele tuleb iga mehitamata õhusõiduki lend loakohustuslikus alas uuesti Transpordiametiga kooskõlastada, et tagada õigeaegne teave vastutavale lennuliiklusteenindusüksusele.

Kooskõlastuse taotlus tuleb esitada:

  • vähemalt kolm tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgusel 500 jalga või madalamal (150 m) õhuruumiosas, kus on nõutud Transpordiameti ühekordne luba, või
  • vähemalt seitse tööpäeva enne planeeritavat lendu, kui mehitamata õhusõidukit soovitakse käitada kõrgemal kui 500 jalga (150 m).

Kooskõlastustaotlusega tuleb esitada lennutuse kaart. Taotluse esitamisel tuleb kasutada Drooniäpp vorme või Transpordiameti taotlust:

NB! Lennuluba.ee ja droonimaailm.ee keskkonna taotlusi ei menetleta.

Piirialas EER1 on droonide lennutamiseks vaja Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti kooskõlastust

Riigipiiri piirangualas EER1 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja Piirivalveameti eelnev kooskõlastus. Politsei- ja Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info planeeritavate lendude kohta (kindlasti asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed) aadressile ppa@politsei.ee.

EER1 piiranguala puhul on tegemist kontrollimata õhuruumiga. Vastavalt määruse „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“ – https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015004 § 7 lõikele 1 võib mehitamata õhusõidukeid käitada madalamal kui 150 meetrit maapinnast ilma Transpordiameti ühekordse loata. Kuna tegemist on piirangualaga, siis on õhusõidukite lendamine piiratud eritingimustega.

Kui Politsei- ja Piirivalveamet on planeeritavad lennud kooskõlastanud, siis tuleb drooni lennutajal saata kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise taotlusega ka Transpordiametile aadressile info@transpordiamet.ee.

Politsei- ja Piirivalveameti menetluse puhul tuleb arvestada kuni viiepäevase menetlusajaga ja Transpordiameti puhul ühepäevase menetlusajaga.

Viimati uuendatud 26.04.2021