Liiklusregistrist andmete väljastamine

Liiklusregistrist väljastatakse andmeid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks, ühekordse taotluse või Transpordiameti ja isiku vahel sõlmitud lepingu alusel. Liiklusregistrist andmete või dokumendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.

Liiklusregistrist andmete väljastamine

Liiklusregister on avalik andmekogu, kuid osad selles sisalduvad andmed (nt sõiduki omaniku andmed, sõiduki identifitseerimist võimaldavad andmed) on siiski piiratud juurdepääsuga. Piiratud juurdepääsupiiranguga andmete väljastamist saab taotleda juhul, kui selleks esineb õigustatud huvi.

Õigustatud huvi olemasolu tuvastab ja andmete väljastamise otsustab Transpordiamet. Õigustatud huvi puudumisel teeb Transpordiamet otsuse andmete väljastamisest keelduda.

Liiklusregistri andmete saamiseks tuleb Transpordiametile esitada allkirjastatud taotlus (kirjalik või elektrooniline), milles näidatakse:

 • juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise taotlemise korral andmete saamise seadusest tulenev alus või õigustatud huvi kirjeldus;
 • loetelu, milliste andmete väljastamist taotletakse;
 • taotluse esitamise kuupäev;
 • kinnitus selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse üksnes taotluses märgitud eesmärgil, määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning kooskõlas õigusaktidega

Mis on õigustatud huvi?

Liiklusseaduse § 184 lõikes 4 on välja toodud õigustatud huvi termin. Kuna tegemist on määratlemata õigusmõistega, siis Transpordiamet peab iga esitatud taotlust läbi vaadates hindama: kas seal esineb õigustatud huvi andmete saamiseks või mitte. Otsuste tegemisel arvestatakse ka teiste kehtivate õigusaktidega.

Kui taotluse andmete saamiseks esitab taotleja esindaja, sh näiteks advokaat, tuleb taotlusele kindlasti lisada ka volikiri.

Lisaks eeltoodule tuleb arvestada, et Transpordiametil on õigus õigustatud huvi tuvastamiseks ja andmete väljastamise otsustamiseks nõuda taotlejalt vajalike tõendite ja muude andmete esitamist! Nende esitamisest keeldumisel teeb Transpordiamet otsuse jätta andmete saamiseks esitatud taotlus rahuldamata.

Riigilõivuseaduse § 221 lõike 1 kohaselt tuleb ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest tasuda riigilõivu 8 eurot iga töötunni eest.

Liiklusregistri andmete väljastamine eraparklatele

Transpordiamet väljastab liiklusregistrist sõiduki omaniku või vastutava kasutaja isiku- või registrikoodi, juhul kui eraparklal esineb selleks põhjendatud õigustatud huvi ning eraparkla on täitnud Transpordiameti sätestatud tingimused. Eraparklal peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • korrektsete parkimistingimustega (sh leppetrahvinõude suurus jm) liiklus- ja teavitusmärgid parklas;
 • GPS märgise ja ajatempliga fotod elektroonilises parkimise infosüsteemis;
 • Transpordiametile ligipääsu võimaldamine elektroonilisse parkimise infosüsteemi või elektroonilisele keskkonnale, mille kaudu on Transpordiametil võimalik tutvuda registriandmete väljastamise aluseks oleva leppetrahvinõudega;
 • andmekaitsespetsialisti olemasolu;
 • privaatsuspoliitika olemasolu;
 • isikuandmete töötlemise toimingu register.

Liiklusregistrisse sõiduki omaniku/vastutava kasutaja andmete kohta taotluse esitamiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused:Parkimise korraldaja ja sõiduki omaniku või vastutava kasutaja vahel on sõlmitud parkimisleping.

 • Lepinguga on kokkulepitud leppetrahvinõudes.
 • Lepingut on rikutud ja parkimise korraldaja on rikkumise järgselt esitanud leppetrahvinõude.
 • Leppetrahvinõue on täitmata.
 • Leppetrahvinõue ei ole aegunud (üldjuhul 3 aastat).
Liiklusregistri andmetele juurdepääsu andmine

Andmevahetusplatvormi (edaspidi AVP) teenuse eesmärgiks on pakkuda juurdepääsu liiklusregistri avalikele andmetele masinloetaval kujul (XML). Andmetele ligipääsu saamise eelduseks on põhjendatud pidev ja püsiv vajadus andmeid saada ja kasutada.

AVP teenuse kasutamiseks tuleb esitada Transpordiametile (info@transpordiamet.ee) digitaalselt allkirjastatud taotlus, kus on kirjeldatud taotletavate andmete loetelu, andmete kasutamise vajadus ning andmevahetuspakett (Pakett1, Pakett2, Pakett3, Pakett4). Juhul, kui juurdepääsu soovitakse ka liiklusseaduse mõistes juurdepääsupiiranguga andmetele (sõiduki registreerimisnumber, registreerimistunnistuse number, VIN-kood), tuleb taotlusele lisada õigustatud huvi kirjeldus. Pärast positiivset otsust sõlmitakse taotlejaga liiklusregistri andmetele juurdepääsuleping ning avatakse teenus. AVP teenuse kasutamiseks on vajalik staatilise IP-aadressi olemasolu.

Täpsema info liiklusregistri andmevahetusteenusest leiate dokumendist “Liiklusregistri andmevahetusteenuse spetsifikatsioon (158.18 KB, PDF)”

Liiklusregistri andmete väljastamise põhimõtted ja tasumäärad

I ANDMEVAHETUSPAKETID ÜKSIKKORRAS

Taotlejal on võimalus valida 2 AVP teenuse andmekomplekti (edaspidiselt paketi) vahel - pakett 1 ja pakett 2.

Pakett 1:
1) 24 h jooksul teostada maksimaalselt 50 pöördumist
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 15 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 5 pöördumist

Teenuse kuutasu 15 eurot, millele lisandub 15 eurot iga tagastatava andmegrupi eest.

Pakett 2:
1) 24 h jooksul teostada maksimaalselt 300 pöördumist
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 100 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 10 pöördumist

Teenuse kuutasu 80 eurot, millele lisandub 15 eurot iga tagastava andmegrupi eest.

AVP teenuse hinnastamine on kuutasupõhine ning kuutasu arvestatakse lähtudes taotleja poolt valitud paketist ja andmegruppidest. Näiteks kui taotleja soovib kasutada andmekomplekti „Pakett 1“ ning andmegruppe „Sõiduki põhiandmed“ ja „Sõiduki tehnilised andmed“, on AVP teenuse eest tasutav kuutasu 45 eurot.

Teenuse kuutasu tagab AVP teenuse käideldavuse taseme, teenusega seotud tehniliste probleemide lahendamise ning teenuse piisava jõudluse vastavalt valitud paketile. Andmegrupid jagunevad alljärgnevalt:

Sisendid:
Sõiduki registreerimismärk
Sõiduki registreerimistunnistuse number
Sõiduki VIN kood

Väljundid:

1. Sõiduki põhiandmed

1) Mark
2) Kaubanduslik nimetus
3) Modifikatsioon
4) Tüübikinnituse number
5) Tüübikinnituse laiend
6) Tüüp
7) Variant
8) Versioon
9) Kategooria
10) Värvus
11) Mitmevärviline
12) Esma reg. kuupäev
13) Eestis registreerimise kuupäev
14) Päritoluriik
15) Klass
16) Kere nimetus
17) Kere tüüp
18) Baastehas
19) Järgmise ülevaatuse aeg

2. Sõiduki tehnilised andmed
1) Täismass
2) Registrimass
3) Tühimass
4) Kandevõime
5) Autorongi mass
6) Lubatud piduritega haagise mass
7) Lubatud piduriteta haagise mass
8) Lubatud koormus haakeseadmele
9) Pikkus
10) Haagise lühike pikkus
11) Laius
12) Kõrgus
13) Uksi 
14) Istekohti
15) Istekohti juhi kõrval
16) Seisukohti
17) Telgede vahe ehk baasid
18) Telgi kokku
19) Veotelgi
20) Juhttelgi
21) Veo ja juhttelgede asukoht
22) Lubatud suurimad teljekoormused
23) Registriteljekoormused
24) Rehvid telgede kaupa
25) Mootori mudel
26) Mootori töömaht
27) Mootori võimsus / pööretel
28) Mootori tüüp
29) Kütuse liik 
30) Käigukasti tüüp
31) Suurim kiirus
32) Kiiruse piirang
33) L-kat. erivõimsus
34) Heitmenorm
35) Seisumüra
36) Sõidumüra
37) CO2
38) Kütusekulu maanteel/linnas/keskmine  (Elektrienergia kulu el.autodel, Wh/km)
39) Märkused
40) Ümberehituse andmed
41) Sõidukite kütuste CO2 andmed

3. Tehnoülevaatus
1) Ülevaatuse teostamise kuupäev ja kellaaeg
2) Ülevaatuse liik
3) Otsus
4) Järgmise ülevaatuse aeg
5) Rikked (detailne)
6) Kolmanda poole hodomeetri näit (Ülevaatuspunktid, reg eelsed ja remonditöökojad)
7) Teostanud ettevõtte nimetus
8) Ülevaatust teostanud punkti aadress

4. Piirangud
1) Registerpant
2) Piirangu liik
3) Järjekoht
4) Pandipidaja
5) Registerpandi rahaline suurus
6) Käsutamise keeld
7) Piirangu seadja
8) Piirangu liik
9) Piirangu seadmise kuupäev

5. Registreerimise andmed
1) Toimingu nimetus
2) Toimingu kuupäev

6. Valitavad juurdepääsupiiranguga andmed

1) Registreerimisnumber
2) VIN-kood
3) Registreerimistunnistuse number
4) Registreerimistunnistuse väljastamise kuupäev

II ANDMEVAHETUSPAKETID TOIMINGUTE KAUPA

Taotlejal on võimalik valida 2 AVP teenuse andmekomplekti vahel – pakett 3 ja pakett 4.

Pakett 3:

1)24 h jooksul teostada maksimaalselt 25 pöördumist
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 5 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 1 pöördumist

Teenuse kuutasu 70 eurot.

Pakett 4
1) 24 h jooksul teostada maksimaalselt 100 pöördumist 
2) 1 h jooksul teostada maksimaalselt 15 pöördumist
3) 1 minuti jooksul teostada maksimaalselt 3 pöördumist

Teenuse kuutasu 210 eurot.

Sisendid:

 • Perioodi alguse kuupäev
 • Perioodi lõpu kuupäev

Väljundid:

1. Toimingupõhised sõidukiandmed 

1) Sõiduki eelmise versiooni ID
2) Sõiduki ID
3) Toimingu tegemise kuupäev liisingutele
4) Reg märk liisingutele
5) Eelmine reg märk liisingutele
6) Reg tunnistuse number
7) Reg tunnistuse väljastamise kuupäev
8) Reg tunnistuse kehtivuse lõpu kuupäev
9) Büroo nimetus l
10) Sõiduki ID-kood
11) Sõiduki VIN kood
12) Tüübikood
13) Sõiduki kategooria tähis
14) Sõiduki kategooria nimetus
15) Sõiduki mark
16) Sõiduki mudel
17) Modifikatsioon
18) Kere nimetus
19) Kütuse liik
20) Mootori maht
21) Mootori võimsus
22) Uste arv
23) Isekohtade arv
24) Täismass
25) Tühimass
26) Kandevõime
27) Regmass
28) Ehitusaasta
29) Toimingu kood liisingutele
30) Toimingu nimetus liisingutele
31) Sõiduki märkused liisingutele
32) Esmase registreerimise kuupäev
33) Eestis esmase registreerimise kuupäev
34) Värvus
35) Eelmise omaniku ID (konfigureeritav)
36) Sõidukite kütuste CO2 andmed

2. Toimingupõhised sõidukiga seotud isikute andmed

1) Sõiduki ID
2) Isiku seos sõidukiga
3) Isikukood
4) Isiku perekonnanimi
5) Isiku eesnimi
6) EHAK kood; EHAK maakonna kood; EHAK valla kood; EHAK piirkonna tüüp; EHAK piirkonna nimi; EHAK piirkonna pikk nimi; Aadress

Loe edasi

Viimati uuendatud 08.10.2021