Eraelulise teabe kaitse

Anname Teile ülevaate, kuidas me kaitseme Teie eraelulist teavet, millist teavet me kogume, kuidas seda teavet kasutame või avalikustame ja Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Alljärgnev teave ei hõlma juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist.

Kuidas me kaitseme teie eraelulist teavet

Teie isikuandmeid kogume vaid ulatuses, mis on vajalik ameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks. Lähtume isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja teistest meie tegevust reguleerivatest õigusaktidest. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Riigiasutuse tegevus on avalik, avalikustamisele kuuluva teabe avaldame oma veebileheküljel. Ametis registreeritavate dokumentide kohta saate teavet meie dokumendiregistri avalikust vaatest, kus näete dokumendi registreerimisandmeid:

  • registreerimise kuupäeva ja numbrit,
  • dokumendi liiki,
  • dokumendi veebipealkirja;
  • dokumendi funktsiooni, sarja ja toimiku numbrit,
  • juurdepääsupiirangu olemasolu ja alust,
  • adressaati (ilma kontaktandmeteta),
  • saatmisviisi,
  • vastutajat,
  • lahendamise tähtaega ja kuupäeva,
  • seoseid teiste dokumentidega.

Dokumentidel, millel ei ole avaliku teabe seadusest tulenevaid juurdepääsupiiranguid, avanevad juuresolevad failid. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele võimaldame juurdepääsu üksnes seaduses sätestatud juhtudel.

Kirjavahetus eraisikutega (teabenõuded, selgitustaotlused, avaldused, ettekirjutused, otsused jne)

Asutuse dokumendiregistrisse märgime eraisikuga kirjavahetuses dokumendi registreerimisandmetesse tema nime, kontaktaadressi ja dokumendi pealkirja. Dokumendiregistri avalikus vaates on eraisikuga kirjavahetuse kohta näha adressaadi real isiku initsiaalid ja pealkirjas selle sisu me välja ei too.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult teabenõudjale välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a kui peate kirjavahetust juriidilise isiku, füüsilisest isiku ettevõtja või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui vastame Teie kirjale või koostame muud dokumenti, märgistab dokumendi koostaja dokumendi „asutusesiseseks kasutamiseks“ märkega loomise hetkel, et kaitsta Teie isikuandmeid avalikuks tuleku eest.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame vastavalt dokumentide loetelule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele olenemata teabekandjast.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Vaide läbivaatamine

Teie isikuandmeid kasutame asja lahendamiseks.

Vaide kohta märgime asutusesisesesse dokumendiregistrisse isiku nime, kontaktaadressi ja vaide teema. Dokumendiregistri avalikus vaates on näha vaide saatja või vaideotsuse saaja initsiaalid ja dokumendi pealkirjaks on kiri, vaie, otsus vms.

Kui olete saatnud meile vaide, mille läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Vaideotsuse kättetoimetamisel kasutame aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Vaided ja sellealane kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie nime, isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku,  füüsilisest isiku ettevõtja või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Vaideid ja sellealast kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Isikuandmete töötlemine liiklusregistris

Isiku kohta on liiklusregistris eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktaadress, telefon ning andmed tema juhtimisõiguse ja tema liiklusvahendite (nii isikliku kui kasutamisõigusega) kohta.

Need andmed sisestatakse liiklusregistrisse juhtimisõiguse või mootorsõiduki omandamisel ning mootorsõiduki kasutajaks seadmisel koos vastavate dokumentide vormistamisega (näiteks: juhiluba, ostu-müügileping). Neid andmeid muudetakse liiklusregistris näiteks tehnoülevaatustel, juhtimisõiguse kategooria muutmisel, juhtimisõiguse äravõtmisel, liiklusvahendi müümisel/ostmisel ja sõiduki kasutajate muutmisel.

Liiklusregistri andmeid kasutavad oma töös need ameti teenistujad, kelle tööülesannete hulka kuulub liiklusregistri andmete töötlemine. Lisaks on liiklusregistri andmetele juurdepääs liiklusseaduse § 184 lg 5 alusel oma tööülesannete täitmiseks mitmetel teistel asutustel: Politsei- ja Piirivalveamet, notarid, kohalikud omavalitsused jt.

Liiklusregistri andmete töötlemise ja liiklusregistrist tehtud järelepärimiste kohta tehakse järelevalvet, selleks on loodud vastavad eeskirjad ja reeglid.

E-teeninduse teenuse kasutaja

E-teeninduse teenuse kasutaja nõustub, et amet teeb seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks tema kohta päringu isikut tõendavate dokumentide andmekogusse foto ja allkirja kujutise saamiseks ja tervise infosüsteemi mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmete saamiseks. Tervise infosüsteemi tehakse päring ka juhul, kui teenuse kasutaja on teinud päringu oma tervisetõendi andmete saamiseks. Teenuse kasutaja on teadlik, et tema kohta on õigus esitada päringuid ja saada andmeid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ka karistusregistrist, rahvastikuregistrist ja teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

Teenuse kasutaja kohustub e-teeninduse keskkonda sisestama oma telefoninumbri ja e-posti aadressi.

Teenuse kasutaja nõustub, et tema kontaktandmeid võib kasutada talle ameti tegevustega seotud teavituste (nt juhiloa kehtivuse lõppemine, tehnonõuetele vastavuse kontrolli tähtaja saabumine) saatmiseks ja avalike teenustega seotud küsitluste läbiviimiseks.

E-teeninduse kasutustingimused leiab siit.

Ametisse tööle kandideerimine

Tööle kandideerijate puhul lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest. Vajadusel küsime kandidaadi nõusolekut täiendavate päringute tegemiseks.

Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.  Kandidaatidel on õigus saada informatsiooni konkursi käigu kohta.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame kuni seadusest tulenevate tähtaegade äralangemiseni.

Kui Te külastate meie veebilehte

Meie veebilehe külastajate andmeid kogume üksnes isikustamata kujul. Veebilehel  kasutatav küpsis on vajalik vaid konkreetse sessiooni funktsionaalseks toimimiseks ning seda ei säilitata peale sessiooni lõppu. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse (nt telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega välja ei saada. Küpsiseid kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Õigus tutvuda oma andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Teil on võimalik esitada andmete saamiseks meile taotlus. Kuna isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peame me veenduma taotleja isikusamasuses. 

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

- kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

- kahjustada riiklikku julgeolekut;

- takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist..

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Viimati uuendatud 23.12.2020