Droonid

Mehitamata õhusõiduk on õhusõiduk, mille pardal ei ole pilooti ning mille juhtimine toimub tehniliste abivahendite vahendusel või eelnevalt programmeeritud autonoomse lennuna.

Mehitamata õhusõidukite hulka kuuluvad nii raadio teel juhitavad mudellennukid, mudelkopterid, multirootorid kui ka autonoomselt lendavad piloodita õhusõidukid. Rahvapäraselt kutsutakse mehitamata õhusõidukeid ka droonideks.

Kuni 150 kg (kaasa arvatud) käitamismassiga mehitamata õhusõidukite lennutegevus on käesoleval hetkel Eesti õhuruumis reguleeritud vaid õhuruumi kasutamise seisukohast lähtuvalt. Nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil käitamiseks peab teatud õhuruumi osades olema Transpordiameti ühekordne luba ja lennu kooskõlastus (taotlus mehitamata õhusõiduki lennutamiseks).

Taotluse palume saata aadressile info@transpordiamet.ee.

Juhendid

Transpordiamet on koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Andmekaitse Inspektsiooniga koostanud mehitamata õhusõidukite (sh droonide) müügi ja käitamise juhendi ning meelespead teenindajale ja käitajale:

Drooni lennutades on oluline tagada nii iseenda kui ka kõige ümbritseva ohutus.

Drooni iga osa peab õigesti töötama. Kaugpiloot peab olema oma ümbruse suhtes tähelepanelik iga lennu ajal. Siinne õppematerjal käsitleb kõike, mida on vaja teada võimalikult ohutuks lendamiseks.

Mis on ohutu lennu jaoks tähtis?

Lennunduses räägitakse sageli olukorrateadlikkusest. Olukorrateadlikkus viitab sellele, et kaugpiloot kontrollib kogu olukorda – lendu, drooni, ümbrust, õhuruumi, mehitatud õhusõidukeid ja muud. Kaugpiloot peab teadma, mis lennu ajal toimub ja mis seda mõjutada võib: teised piloodid, ilmastikutingimused, drooni lennu ja käitamise piirangud jne. Mida parem on olukorrateadlikkus, seda ohutum on ka lend.

Keskkonnaga arvestamine

Drooni ei tohi lennutada lihtsalt oma suva järgi. Paljud alad ja õhuruumi osad on teataval perioodil või pidevalt suletud. Mõnes sellises kohas lendamiseks on võimalik taotleda luba. Osa sellistest aladest on aga püsivalt suletud.

Ohutu lennu jaoks on väga tähtis, et kaugpiloot tunneks keskkonda ja lennuteekonda väga hästi. Läheduses viibivatele inimestele peab andma märku, kui hakatakse drooni lennutama.

Seda käsitletakse põhjalikumalt peatükis „Käitamismenetlused“.

Terve ja keskendunud kaugpiloot

Kaugpiloot peab olema kaine ja hästi välja puhanud. Alkoholi joomine, uimastite tarbimine või selliste ravimite võtmine, mis võivad mõjutada kaugpiloodi võimeid, on keelatud. Kaugpiloot peab saama aru, kuidas välised ja sisemised tegurid võivad teda ning tema võimeid mõjutada. Seda käsitletakse põhjalikumalt 4. peatükis „Inimvõimete piirid“.

Alati peab lendama visuaalse otsenähtavuse piires

Üks mõiste, millega droonide lennutamisega seoses kokku võib puutuda, on visuaalne otsenähtavus (VLOS). Drooni lennutamine visuaalse otsenähtavuse piires tähendab, et lisaks drooni nägemisele lennu ajal peab kaugpiloot hoidma drooniga ohutut vahet ka inimeste, loomade, hoonete, sõidukite ja teiste õhusõidukitega. Avatud kategooria üks nõuetest on see, et drooni ei tohi kunagi lennutada kõrgemal kui 120 meetrit.

Ohtlike ainete, gaaside või vedelike vedamine lastina on keelatud

Drooni lennutamise kontekstis võib kohata ka mõistet ohtlikud kaubad. See viitab drooniga transporditavatele esemetele või ainetele, mis võivad kokkupõrke või õnnetuse korral olla ohtlikud. Ohtlike kaupadega lendamine ilma loata on keelatud. Ohtlike kaupade hulka kuuluvad näiteks lõhkeained, tuleohtlikud, toksilised, radioaktiivsed, sööbivad või nakkusohtlikud ained, gaasid või vedelikud.

Lennu kavandamise käigus peab eelnevalt tutvuma õhuruumi ja selle piirangutega. Kehtestatud on mitut tüüpi piiranguid, mis takistavad oma soovi järgi lendamast. Sellised alad on kirjas AIP-s, AIP lisades ja NOTAM-teadetes. Tihti on tegemist ajutiste aladega või on nendele juurde pääsemiseks vaja eriluba. Mõnes kohas, näiteks militaarses piirangualas, on ka pildistamine keelatud. Kaugpiloot peab neid asjaolusid teadma ja neid ka arvesse võtma.

Geopiirangute jälgimine igat tüüpi droonisüsteemides

Alates 1. jaanuarist 2021 peab kõigil C1–C4 klassi avatud kategooria mehitamata õhusõiduki süsteemi (UAS-i) tüüpidel olema geopiirangute jälgimise funktsioon. Selle funktsiooni abil on kaugpiloodil võimalik saada teavet õhuruumis kehtivate piirangute kohta drooni asukohas ja kõrgusel. Lisaks hoiatatakse geopiirangute jälgimise funktsiooni kaudu kaugpilooti õhuruumi rikkumisest. Sellele vaatamata vastutab kaugpiloot alati lennu ohutuse ja reeglite järgimise eest.

Kaitsev geotara ja geopuur

Mõnd lennupiirangutega ala kaitseb geotara. Geotara on õhuruumis olev virtuaalne aed, mida droonidel pole võimalik ületada.

Geopuur töötab vastupidi. See ei hoia droone väljaspool määratud ala, vaid hoopis õhuruumi seatud virtuaalse puuri sees.

Teenused tähtsa õhuruumiteabe edastamiseks

NOTAM-teated – kohustuslik

NOTAM tähistab terminit Notice To Airmen ehk lennutegevusega seotud personalile mõeldud teateid. See on teenus, mille kaudu avaldatakse regulaarselt tähtsat teavet õhuruumis toimuva kohta, et hoiatada piloote ohtude eest, mis võivad mõjutada nende lennuteekonda. NOTAM-teated on mõeldud kõigile pilootidele ja on kohustuslikud ka droonide lennutamiseks avatud kategoorias, võimaldades piloodil võtta teekonna kavandamisel arvesse hoiatusi ning lennupiiranguid.

NOTAM-teated on saadaval EANS-i (Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi) kodulehel https://aim.eans.ee/notampib/notampib.pdf.

NOTAM-teated sisaldavad paljusid akronüüme. Nende mõistmiseks palume tutvuda AIP 1. osa (GEN) alaosaga GEN 2.2:

http://eaip.eans.ee/2021-01-07/html/index-et.html

AIP – tähtsa teabe allikas

AIPi ehk lennundusteabe kogumikku (Aeronautical Information Publication) avaldab iga riik ja see sisaldab lennunduse seisukohalt olulist teavet, mis kehtib pikemat aega. AIPiga tuleb tutvuda enne lennu algust. Enamik riike avaldab riiklikus AIPis teabe lennutingimuste kohta, mis on vajalik eri riikide õhuruumi ja lennujaamadesse sisse ning nendest välja või üle lendamiseks. Eestis avaldab AIPi EANS. AIP asub EANS-i veebisaidil valiku „eAIP“ all (https://aim.eans.ee/et).

Vajalikud kaardid enne lendu ja selle ajal

Peale NOTAM-teadete ja AIPi, kus saab kontrollida kavandatud teekonna ajakohast olekut, saab kasutada ka droonidele mõeldud EANS-i ametlikku kaardirakendust:

Kaardirakendus valmib lähiajal ning selle avaldamisest anname teada.

Kaardil esiletõstetud aladele klikates on võimalik saada teavet selle kohta, kust vajaduse korral lennuluba taotleda ning millised on mingi konkreetse ala käitamistingimused.

Meeles tuleb pidada, et NOTAM-teadetes võib olla rohkem teavet, mis võib planeeritavat lendu mõjutada.

Drooni lennutamise ajal peab järgima lennunduses kehtestatud reegleid. Euroopa Komisjon on Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) toetusega koostanud droonilendudele kehtivad uued eeskirjad: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-wide-rules-drones-published. Uued reeglid kohalduvad kõigile Euroopa Liidu riikidele.

EASA on koostanud ka juhendi, mis muudab uute reeglite järgimise lihtsamaks.

Lisaks EL-i ja teistele rahvusvahelistele eeskirjadele peab järgima ka Eestis kehtestatud riiklikke reegleid, näiteks:

Ülevaade uutest reeglitest

Uute reeglite eesmärk on kaasa aidata droonide kasutuse kiirele arengule ja säilitada liikluse suurenedes ohutus.

Uued reeglid on karmimad nii drooni käitajate (vastutava isiku) kui ka kaugpiloodi (drooni lennutava isiku) jaoks. Käitaja võib olla füüsiline või juriidiline isik – droonide erakasutuse korral on käitaja ja kaugpiloot üldjuhul sama isik. Käitaja vastutust käsitletakse põhjalikumalt selle peatüki lõpus.

Drooni omamise ja lennutamisega kaasnevad teatavad kohustused, kuid droonile ning selle süsteemidele on kehtestatud ka uusi nõudeid. Kui alla 25 kilo kaaluvat drooni lennutatakse visuaalse otsenähtavuse piires kuni 120 meetri kõrgusel maapinnast ja mitte inimeste kohal, kuulub lend avatud kategooriasse ning selleks pole eriluba vaja.

Kui lennutatakse 25-kilost või raskemat drooni või drooni lennutatakse väljaspool visuaalset otsenähtavust (välja arvatud siis, kui kasutatakse järgne-mulle-režiimi või vaatlejat), kuulub lend eri- või sertifitseeritud kategooriasse ja vaja on täiendavat Transpordiameti luba. Sama kehtib siis, kui drooni lennutatakse kõrgemal kui 120 meetrit või inimeste lähedal.

Droonidele kohaldatakse nüüd uusi tehnilisi nõudeid, mis tähendab, et need peavad olema ehitatud teatud viisil. Nendele nõuetele vastavatel droonidel on CE-märgis, mis tähendab, et tootja või importija kinnitab toote vastavust EL-i põhilistele tervisekaitse- , keskkonna- ja ohutusnõuetele. Droonil peab olema tehnilisest kirjeldusest lähtuv C-klassi märgis. Kirjeldused on määratletud järgmistes klassides: C0, C1, C2, C3 ja C4. Näiteks on üheks nõudeks see, et drooni peab olema võimalik tuvastada distantsilt. Drooni geograafiline asukoht, kõrgus, kiirus ja lennuteekond peavad olema määratavad.

Mis kehtib droonide lennutamise puhul avatud kategoorias?

Siinne koolitusmaterjal kehtib avatud kategooria droonidele, seega, kui läbitakse koolitusele järgnev teoreetiline eksam, võib lennutada kuni 25-kiloseid droone. Sellele vaatamata ei piisa reeglitekohase lendamise jaoks ainult eksami läbimisest. Sellesse kategooriasse kuuluvate droonide lennutamisel peab meeles pidama mitmeid nõudeid, mis võivad olenevalt lennutatava drooni tüübist erineda.

Droonid on omaduste põhjal jagatud kolme alamkategooriasse (A1, A2 ja A3). Need alamkategooriad koosnevad C-klassidest (C0–C4). Igas klassis kohaldatakse droonile ja kaugpiloodile kindlad nõuded. Allpool kirjeldatakse kõigepealt iga alamkategooria reegleid ja seejärel C-klasse.

Kui kaugpiloot soovib lennutada alamkategooria A1 või A3 droone, peavad tal olema piisavad teadmised lennuohutusest, õhuruumi piirangutest, lennunduseeskirjadest, inimvõimete piiridest ja käitamismenetlustest. Vaja on ka üldisi teadmisi droonide kohta.

Kui kaugpiloot soovib lennutada alamkategooria A2 droone, peab tal olema piisavalt teadmisi meteoroloogiast. Samuti on vaja põhjalikumaid teadmisi maapinna ja inimeste lähedal lendamisega kaasnevatest riskidest.

Alamkategooriate omadused

Lihtsustatult kuuluvad alamkategooriasse A1 kõige kergemad droonid – need, mis kaaluvad kuni 900 grammi. Peamiselt on selles kategoorias C0- ja C1-klassi droonid, aga ka iseehitatud droonid, mis vastavad selle kategooria nõuetele. Sellised droonid on nii kerged, et neid võib lennutada üksikute inimeste kohal. Üle 250 grammi kaaluvaid droone ei tohi aga lennutada kohtades, kus inimeste liikumine on tõenäoline. Kui droon lennutatakse sellisesse alasse, peab selle võimalikult kiiresti ja ohutult eemale juhtima. Ühtki avatud kategooria drooni ,sõltumata kaalust, ei tohi aga lennutada inimrühmade ehk kogunenud inimeste kohal, kes on nii tihedalt koos, et neist pole võimalik läbi liikuda.

Üle 250-grammise drooni lennutamisel avatud kategoorias peab veenduma, et järgitaks mitut nõuet. Esiteks peavad kõigi alates 1. jaanuarist 2021. aastast toodetud C1–C4-klassi droonide süsteemid olema uuendatud otsese kaugidentimise ja geopiirangute jälgimise funktsioonidega. Seda käsitletakse lähemalt peatüki järgmistes osades. Samuti kehtib nõue, et kaugpiloot peab olema läbinud eksami ja talle on väljastatud drooniluba. Lendude ajal peab alati olema valmis näitama oma luba elektroonselt või paberil.

Alamkategooria A2 hõlmab peaaegu eranditult C2-klassi droone või sarnaseid iseehitatud droone. Need droonid kaaluvad kuni neli kilo ja neid ei või lennutada üksikute inimeste ega inimrühmade kohal. Nendega võib aga lennata horisontaalselt kuni 30 meetri kaugusele inimestest või väikese kiiruse režiimis kuni 5 meetri kaugusele.

Lisaks teadmistele, mida on vaja alamkategooriate A1 ja A3 droonide lennutamiseks, on vaja piisavaid teadmisi ka meteoroloogia, oma drooni jõudluse ja ülelennuala eraldatuse kohta. Need teadmised on tähtsad, sest kõnealuseid droone võib lennutada inimeste lähedal vaatamata nende kaalule võrreldes C0- ja C1-klassi droonidega.

See tähendab, et läbima peab lisakoolituse ja -eksami (mida korraldavad sertifitseeritud koolitusasutused).

Alamkategooriasse A3 kuuluvad avatud kategooria rasked droonitüübid, mis kaaluvad kuni 25 kilo. Need on C2-, C3- või C4-klassi droonid või iseehitatud droonid, mis vastavad avatud kategooria nõuetele. See tähendab, et C2-klassi droonid võivad kuuluda nii alamkategooriasse A2 kui ka A3. Vaatamata C-klassi märgisele ei tohi alamkategooria A3 droone kunagi lennutada kõrvaliste inimeste kohal või läheduses. Lisaks peab hoidma drooni vähemalt 150 meetri kaugusel elu-, kaubandus-, tööstus- ja puhkepiirkondadest.

Alamkategooriate tunnused on järgmised

A1: vähem kui 900 grammi kaaluvad C0- või C1-klassi droonid (v.a iseehitatud); võib lennutada inimeste, kuid mitte kunagi inimrühmade kohal.

A2: vähem kui 4 kilo kaaluvad C2-klassi droonid (v.a iseehitatud); võib lennutada horisontaalselt kuni 30 meetri kaugusele inimestest (või kuni viie meetri kaugusele väikese kiirusrežiimi korral), kuid mitte kunagi inimeste kohal. Vaja on lisasertifikaati (teadmisi meteoroloogia, oma drooni jõudluse ja ülelennuala eraldatuse kohta).

A3: kuni 25 kilo kaaluvad C2-, C3- või C4-klassi droonid (v.a iseehitatud); ei tohi lennutada kohtades, kus inimeste liikumine on tõenäoline, ega nende kohtade kohal või lähedal.

C-klassi droonid

Kui droon kuulub avatud kategooriasse ja on valmistatud tehases, mitte ise ehitatud, peab sellel olema CE-märgis (toote ohutuse tõendamiseks). Sellel peab olema ka C-klassi märgis. Määratletud on neli klassi ning drooni märgis sõltub drooni omadustest, näiteks suurusest, kokkupõrke korral ülekantavast energiahulgast või lubatud lennukiirusest.

Kuni 249 grammi kaaluvate C0-klassi või iseehitatud droonide lennutamiseks

pole vaja läbida koolitust ning nendele pole kehtestatud vanusepiirangut. Seetõttu neid selles materjalis ei käsitleta. Tasub aga mainida, et ei neid ega teisi avatud kategooria droone ei tohi lennutada kõrgemal kui 120 meetrit ega inimrühmade kohal. Tähtis on märkida, et kui droonil on andur, mis suudab salvestada isikuandmeid, peab inimene registreerima end käitajana.

Üle 250-grammiste droonide lennutamiseks peab kaugpiloot olema vähemalt 16-aastane, droon peab olema tuvastatav ning käitaja peab olema registreeritud ja tuvastatav.

C1-klassi drooni võib lennutada kiirusel kuni 19 meetrit sekundis. Üldjuhul ei tohi see kaaluda üle 900 grammi. Kui aga droon ei kanna kokkupõrke korral suurima kiiruse juures üle rohkem kui 80 džauli, võib see kaaluda üle 900 grammi.

Ülekantava energia arvutamiseks saab kasutada kineetilise energia kalkulaatorit, mille leiab hõlpsasti internetist. Ülekantavate džaulide hulga arvutamiseks tuleb sisestada drooni kaal ja suurim kiirus. All on välja toodud vajalik valem:

KE = džaulid (J)

m = kg

v = m/s

KE = ½ (mv2)

Kuna sellised droonid kuuluvad alamkategooriasse A1, võib neid lennutada üksikute inimeste, kuid mitte kunagi suurte inimrühmade kohal. Tuleb aga meeles pidada, nagu oli kirjas ka eelnevas lõigus, mis käsitleb alamkategooriat A1, et kaugpiloot ei tohi kunagi lennutada kohtades, kus inimesed tõenäoliselt liiguvad. Kui droon lennutatakse inimeste kohale, peab selle võimalikult kiiresti ja ohutult eemale juhtima.

C1-klassi droonide reeglid

– Droone ei tohi lennutada kiiremini kui 19 meetrit sekundis.

– Droonid võivad kaaluda kuni 900 grammi või kanda kokkupõrke korral üle vähem kui 80 džauli energiat.

– Neid ei tohi tahtlikult lennutada kõrvaliste isikute kohal. Kui see juhtub, peab drooni võimalikult kiiresti ja ohutult eemale juhtima.

C2-klassi droonid võivad kaaluda kuni neli kilo. Need kuuluvad alamkategooriasse A2, mis tähendab, et neid ei tohi lennutada inimeste kohal, kuid võib lennutada inimeste lähedal, kui nendega hoitakse horisontaalselt vähemalt 30-meetrist vahet. Kui aktiveeritud on väikese kiiruse režiim, võib drooni lennutada inimestest horisontaalselt lausa 5 meetri kaugusele.

C2-klassi droonide reeglid

– Droonid võivad kaaluda kuni neli kilo.

– Droone ei tohi lennutada inimeste ega inimrühmade kohal.

– Nendega võib lennata inimestest horisontaalselt kuni 30 meetri kaugusele või väikese kiiruse režiimil kuni viie meetri kaugusele.

C3-klassi droonide reeglid

– Droonid võivad kaaluda kuni 25 kilo.

– Droonide laius võib olla kuni kolm meetrit.

– Neid ei tohi lennutada inimeste kohal ega lähedal.

– Elu-, kaubandus-, tööstus- ja puhkepiirkondadega peab hoidma vähemalt 150-meetrist vahet.

C3- või C4-klassi droonid ei tohi kaaluda üle 25 kilo. Need kuuluvad alamkategooriasse A3, mis tähendab, et neid võib lennutada ainult piirkondades, kus tõenäoliselt ei ole inimesi. Seetõttu ei tohi nende droonidega lennata elu-, kaubandus- , tööstus- ja puhkepiirkondadele lähemale kui 150 meetrit. C3-klassi droonide erinõudena ei tohi need olla laiemad kui kolm meetrit ja C4-klassi droonide erinõudena ei tohi neid automaatselt juhtida.

C4-klassi droonide reeglid

– Droonid võivad kaaluda kuni 25 kilo.

– Droone ei tohi juhtida automaatselt.

– Neid ei tohi lennutada inimeste kohal ega lähedal.

– Elu-, kaubandus-, tööstus- ja puhkepiirkondadega peab hoidma vähemalt 150-meetrist vahet.

Millised nõuded on kehtestatud drooni kasutajatele?

Mille eest vastutab drooni käitaja?

250-grammiste ja raskemate droonide kasutamiseks peab käitaja olema registreeritud. Tähtis on märkida, et kui droon kaalub vähem kui 250 grammi ja sellel on andur, mis suudab salvestada isikuandmeid, peab käitaja end samuti registreerima. Seda saab teha Transpordiameti süsteemis LOIS (Lennuohutuse Järelevalve Infosüsteem).

Erakasutuse korral on käitaja ja kaugpiloot tavaliselt sama isik. Kui drooni eest vastutab aga ettevõte, on käitaja tavaliselt juriidiline, mitte füüsiline isik.

Käitaja kohustuste hulka kuuluvad järgmised kohustused:

·       töötada välja käitamismenetlused;

·       tagada raadiospektri tõhus kasutamine;

·       määrata iga lennu jaoks kaugpiloot;

·  tagada, et kaugpiloodid oleksid kursis tootja väljaantud kasutusjuhendi ja käitaja menetlusega;

·       ajakohastada vajaduse korral geopiirangute jälgimise süsteemi;

·    tagada alamkategooria A2 või A3 käitamise korral, et kõik käitamispiirkonnas viibivad lennuga seotud isikud oleksid riskidest teavitatud ja sõnaselgelt nõustunud osalema.

Mille eest vastutab kaugpiloot?

Selle teksti lugeja on tõenäoliselt isik, kes soovib droone lennutada. Teisisõnu on see mõeldud kaugpilootidele. Isegi kui kaugpiloot ei ole käitaja ega vastuta käitamise eest, vastutab ta lennu eest. Lendamiseks on vaja täita hulk nõudeid. Esimene ja peamine neist on eksami läbimine.

Seejärel on põhirõhk lennul endal. Näiteks ei tohi kaugpiloot olla alkoholi ega muude psühhoaktiivsete ainete mõju all, väsinud, vigastatud ega muude tegurite mõju all, mis võivad mõjutada tema võimet drooni lennutada. Kui kaugpiloot taipab, et ta kujutab ohtu teistele õhusõidukitele, inimestele, loomadele või keskkonnale, peab ta lennu katkestama.

Samuti peab selgelt teadma reegleid ja piiranguid, mis kehtivad lennu toimumise kohas, kasutama droonisüsteemi tootja kasutusjuhendi järgi ning mitte lendama päästeoperatsiooni lähedale, välja arvatud juhul, kui päästeteenistus selle heaks kiidab.

Meeles tuleb pidada, et kaugpiloot peab terve lennu ajal olema kindel, et droonisüsteem on töökorras.

Drooni ja selle käitaja registreerimine

Kõik uute määruste alla käivad droonid peavad olema varustatud teabega, mis seob need vastutava käitajaga. Vaatamata sellele, kas drooni lennutav isik on ka selle omanik või mitte, peab Transpordiametis olema registreeritud lennu eest vastutava (füüsilise või juriidilise) isiku täisnimi, isikukood või identifitseerimisnumber, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Milline käitaja teave peab olema registreeritud?

– Füüsilise isiku täisnimi ja sünnikuupäev või juriidiliste isikute täisnimi ja identifitseerimisnumber.

– Käitaja aadress.

– Käitaja e-posti aadress ja telefoninumber.

– Juriidilise isiku kinnitus, et õhusõidukit lennutavatel kaugpilootidel on vajalik kvalifikatsioon.

– Drooni käitajate kindlustusnumber, kui kindlustus on neile kohustuslik, näiteks kui droon kaalub üle 20 kilo või seda kasutatakse kaubanduslikuks otstarbeks.

Kuidas teatada õnnetusest või intsidendist?

Kui lennu käigus juhtub õnnetus või intsident, peab sellest teavitama Transpordiametit ühe järgmise kanali kaudu:

e2.aviationreporting.eu/reporting või www.transpordiamet.ee.

Miks peab drooniga juhtunud vahejuhtumist teada andma?

Vahejuhtumist teavitamine aitab parandada lennuohutust. Selle teabe kogumise eesmärk on lennuohutuse parandamine. Transpordiamet kogub ning analüüsib vahejuhtumite teateid, et tuvastada riske ja ohtlikke olukordi, mida on üksikute sündmuste põhjal raske avastada. Nii leitakse mustrid varakult ja võetakse kasutusele meetmed lennuohutuse parandamiseks. Teateid kasutatakse ainult lennuohutuse edendamiseks ning teatajat kaitstakse õiglase suhtumise põhimõttega, mille alusel ei süüdistata isikuid ausate vigade eest, vaid võetakse nad vastutusele ainult tahtliku rikkumise ja raske hooletuse eest.

Kas drooniga toimunud vahejuhtumitest teatamine on kohustuslik?

Drooni lennutav isik on kohustatud teada andma järgmistest sündmustest:

·       keegi on raskelt vigastatud;

·       juhtunud on surmaga lõppenud õnnetus;

·       vahejuhtumiga on seotud mehitatud õhusõiduk (lennukid, kopterid jne).

Kehtestatud reeglid selgitavad, millal on teatamine kohustuslik ja millistest vahejuhtumitest peab teatama.

Isegi kui vahejuhtumist ei pea teatama või kui teavitav inimene ei pea seda tegema, julgustab Transpordiamet seda lennuohutuse parandamiseks tegema vabatahtlikult.

Kas pärast Transpordiameti teavitamist peab teavitama ka politseid?

Kui vahejuhtumi või õnnetuse puhul on kahtlus, et tegu on kuriteoga, tuleb sellest teavitada ka politseid.

Kui keegi on raskelt vigastatud või sureb või kui õhusõiduk on ulatuslikult kahju saanud, peab võtma ühendust politseiga, sest on võimalus, et juhtumi kohta peab alustama uurimist.

Kas pärast Transpordiameti teavitamist peab teavitama ka Ohutusjuurdluse Keskust?

Kui keegi on raskelt vigastatud või surnud või kui õhusõiduk on ulatuslikult kahju saanud, tuleb vahejuhtumist teavitada Transpordiametit ja Ohutusjuurdluse Keskust. Sellistele sündmustele kohaldatakse määruseid 376/2014 ja 996/2010, mis käsitlevad vahejuhtumitest ja õnnetustest teatamist EL-is.

Ühekordne luba

Mehitamata õhusõiduki ühekordseks käitamiseks.

Loe edasi
Lendude kooskõlastamine

Mehitamata õhusõidukite lend tuleb kooskõlastada.

Loe edasi
Tsoon 9

Nõuded lennutamiseks Tsoonis 9.

Loe edasi

Viimati uuendatud 15.06.2021