Sõidumeerik

Digitaalse sõidumeeriku süsteemi rakendamise eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine, paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine. Digitaalse sõidumeeriku kaardi valmistamist korraldab, kaardi taotleja nõuetele vastavust hindab ning kaardi väljastab ja tunnistab kehtetuks Transpordiamet.

Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veose veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga autod või autorongid peavad pidama arvestust juhi sõidu- ja puhkeaja kohta.

Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja arvestus peab toimuma mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehtede või digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku mällu salvestatud andmete järgi. Sõidumeerikutest ja nende kontrollijatest loe täpsemalt siit.

Digitaalse sõidumeeriku süsteemi rakendajaks Eestis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Järelevalvet juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle teostavad ettevõtja juures Tööinspektsioon, teel Politsei- ja Piirivalveamet. Sõidumeeriku paigaldaja ja kontrollija üle teostab järelevalvet Transpordiamet.

Transpordiamet korraldab digitaalse sõidumeeriku kaartide väljastamist. Meie lepingupartneriteks on AS Vaba Maa koostöös kaartide trükkijaga Soomes CardPlus Group OY ja sertifitseerimisteenuse osutajaga Eestis AS SK ID Solutions.

Euroopa Komisjoni Joint Research Centre kodulehelt on võimalik leida vastuseid digitaalse sõidumeeriku süsteemi kohta esitatud korduvatele küsimustele.

Sõidumeerikute kaardid

Sõidumeerikukaart on digitaalses (sh arukas) sõidumeerikus kasutamiseks mõeldud kiipkaart. Sõidumeerikukaardid võimaldavad identifitseerida kaardi omaniku/valdaja ning salvestada ja säilitada andmeid.

Sõidumeerikukaarte on nelja liiki:

 • juhikaart,

 • ettevõttekaart ,

 • töökojakaart,

 • kontrollikaart.

Juhikaart

Juhikaart võimaldab kindlaks teha juhi isiku ning selle abil on võimalik salvestada juhi töö- ja puhkeajaga seotud andmeid, samuti sõiduki kiirust ja läbisõitu. Juhikaart väljastatakse kehtivusega kuni 5 aastat.

Ettevõttekaart

Ettevõttekaart on digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõiduki omanikule või tema esindajale väljaantud sõidumeeriku kaart. Kaart võimaldab kindlaks teha sõiduki omaniku ning kaardi abil saab omaniku või tema esindaja poolt lukustatud sõidumeerikusse juhi töö- ja puhkeajaga seotud salvestatud andmeid lugeda, trükkida ja kopeerida. Ettevõttekaart väljastatakse kehtivusega kuni 5 aastat.

Töökojakaart

Töökojakaart väljastatakse oma erialal pädevale ettevõtjale. Kaart võimaldab kindlaks teha ettevõtja poolt kaardi valdajaks määratud isiku. Kaart võimaldab digitaalset sõidumeerikut katsetada, tehniliselt kontrollida ja andmeid kopeerida. Töökojakaart väljastatakse kehtivusega kuni üks aasta.

Kontrollikaart

Kontrollikaardiga määratakse kindlaks järelevalvet teostav asutus ning sellega saab digitaalsesse sõidumeerikusse või juhikaardile salvestatud andmeid lugeda, trükkida, kopeerida.

Kontrollikaart väljastatakse kehtivusega kuni 2 aastat. 

Kõiki kaardiliike saab taotleda Transpordiameti e-teeninduses ja postiga koju või asutuse aadressile tellida. Taotlusi kaartide väljastamiseks võtavad vastu ja menetlevad ka Transpordiameti teenindusbürood. Kaart väljastatakse ühe kuu jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide laekumisest Transpordiametile.

Kiireim viis kaardi kättesaamiseks on posti teel. Kui taotleja ei ole kaarti lihtkirjaga kätte saanud kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, peab ta sellest Transpordiametit teavitama ning kaart tunnistatakse kehtetuks. Uus kaart väljastatakse taotleja allkirja vastu Transpordiametis. Teenindusbüroosse toimetatud kaardi vastu võtmata jätmisel säilitatakse kaarti kuus kuud pärast selle saabumist. Pärast nimetatud tähtaega kaart hävitatakse. Uue kaardi saamiseks peab esitama uue taotluse.

Juhikaardi taotlemine

Juhikaarti võib taotleda Eestis alaliselt elav füüsiline isik, kellel:

 • on kehtiv juhiluba selle kategooria mootorsõiduki juhtimiseks, millel on kohustuslik sõidumeeriku kasutamine. Välisriigi juhiloa alusel taotlemine on võimalik ainult teenindusbüroos;

 • ei ole kehtivat juhikaarti (väljastatud mistahes riigis) ega töökojakaarti;

 • on kehtiv Eestis väljastatud isikutunnistus/elamisloakaart;

 • on liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus kuni viie aasta vanune foto ja allkirjakujutis;

 • on tasutud riigilõiv (saab tasuda taotlemise käigus).

Ettevõttekaardi taotlemine

Ettevõttekaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab või kavatseb kasutama hakata mootorsõidukit, millel on digitaalne sõidumeerik. Kaart taotletakse ettevõtte esindaja poolt.

Taotlemise käigus:

 • esitatakse ettevõtte esindaja isikut tõendav dokument ja ettevõtte esindamise õigust tõendav dokument (teenindusbüroos taotlemisel);

 • tasutakse riigilõiv.

Töökojakaardi taotlemine

Töökojakaarti võib taotleda äriregistrisse kantud ettevõtja, kelle on akrediteerimisasutus tunnistanud tema erialal pädevaks. Eestis on akrediteerimisasutuseks SA Eesti Akrediteerimiskeskus. Juhul, kui liiklusregistris puuduvad andmed töökoja tema erialal pädevaks tunnistamise kohta, siis tuleb need eelnevalt esitada Transpordiametile aadressil info@transpordiamet.ee.

Töökojakaart taotletakse ettevõtte esindaja poolt ettevõtjaga töösuhtes oleva füüsilise isiku nimele, kes on edaspidi selle kaardi valdajaks. Valdaja alaline elukoht peab olema Eestis ning tal ei või olla sama töökoja nimel kehtivat töökojakaarti ega juhikaarti.

Taotlemise käigus esitatakse:

 • kaardi valdaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

 • valdajaga sõlmitud töö või muu lepingu sõlmimise kuupäev ja selle kehtivusaeg;

 • valdaja kinnitus kaardi taotlemiseks tema nimele;

 • töökoja esindamise õigust tõendav dokument, esindaja isikut tõendav dokument, valdaja isikut tõendav dokument (vaid teenindusbüroos taotlemisel);

 • valdaja nõusolek, kui töökojakaardil soovitakse kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot ja allkirjakujutist;

 • tasutud riigilõiv (saab tasuda taotlemise käigus).

Kontrollikaardi taotlemine

Kontrollikaarti võib taotleda juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja kohta kehtestatud nõuete täitmise üle või sõidumeeriku kontrollija üle järelevalvet teostav asutus.

 Taotlemise käigus:

 • esitatakse isikut tõendav dokument ja järelevalvet teostava asutuse esindamise õigust tõendav dokument (teenindusbüroos taotlemisel).

 • tasutakse riigilõiv.

Pikendada saab Eestis väljastatud digitaalse sõidumeeriku kaarti. Välisriigis väljastatud juhikaardi pikendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks ja seda saab taotleda vaid teenindusbüroos.

Kaardi, mille kehtivusaeg hakkab lõppema, pikendamiseks tuleb esitada taotlus/avaldus vähemalt 15 tööpäeva enne kaardi kehtivuse lõpukuupäeva. Sellisel juhul väljastatakse uus kaart enne pikendatava kaardi kehtivusaja lõppu.

Taotluse kaardi pikendamiseks võib esitada kuni kolm kuud enne aeguva kaardi kehtivusaja lõppemist. Uus kaart hakkab kehtima eelmise kaardi kehtivuse lõpule järgnevast päevast. Seega teatud ajavahemikus on autojuhil käes kaks juhikaarti, kuid kumbagi saab kasutada ainult nendele märgitud kehtivusaegadel. Kaarti saab pikendada Transpordiameti e-teeninduses või teenindusbüroos. E-teeninduses saab taotleda/vahetada üksnes Eestis väljastatud juhikaarti.

Uue kaardi väljastamine põhjusel, et on muutunud kaardile kantud administratiivandmed, loetakse kaardi vahetamiseks. Vahetust saab taotleda vaid teenindusbüroos, kus tuleb tagastada ka vahetatav kaart.

Kaardi vargus, kaotus või hävimine

Kaardi kaotamise korral peab kaardi valdaja sellest kirjalikult teavitama Transpordiametit, välja arvatud juhul, kui isik on asunud elama teise liikmesriiki. Sellisel juhul tuleb Transpordiameti poolt väljastatud kaardi kaotusest teavitada elukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust.

Kaardi varguse korral peab kaardi valdaja teavitama juhtunust selle liikmesriigi pädevat asutust, kus vargus toimus. Eestis on selleks pädevaks asutuseks Transpordiamet.

Kaotatud, varastatud või hävinud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi. Seda saab teha Transpordiameti e-teeninduses Asendatav kaart tunnistatakse taotlemise hetkel kehtetuks. Juhul kui kaotatud kaart hiljem leitakse, siis seda kasutada ei või ja see tuleb muuta kasutuskõlbmatuks. Kehtetuks tunnistatud kaardi kasutamine on karistatav.

Asenduskaart väljastatakse töökojakaardi puhul viie tööpäeva jooksul pärast esitatud andmete tuvastamist, juhikaardi puhul 8 tööpäeva jooksul.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla ühe aasta.

Välisriigis väljastatud juhikaardi asendamine loetakse kaardi esmakordseks väljastamiseks Eestis.

Kaardi leidmisel tuleb see tagastada Transpordiametile.

Kaardil on talitushäire

Talitushäirega Eestis väljastatud kaardi asemele võib isik taotleda asenduskaardi, esitades Transpordiametile kirjaliku selgituse kaardi talitushäire kohta. Lisaks tuleb esitada ka talitushäirega kaart, mille kiip ei ole füüsiliselt kahjustatud. Sellist asendust saab teha taotleda vaid teenindusbüroos ja talitushäirega kaart tuleb taotlemise hetkel loovutada.

Transpordiamet annab talitushäirega töökojakaardi puhul viie tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise üksikasjaliku taotluse saamist asenduskaardi. Juhikaardi puhul antakse asenduskaart 8 tööpäeva jooksul.

Asenduskaart väljastatakse asendatava kaardi kehtivusajani, välja arvatud juhul, kui asendatava kaardi kehtivusaja lõpuni jääb alla ühe aasta.

Kaardi kehtetuks tunnistamine

Transpordiamet tunnistab kaardi kehtetuks, kui:

 • selgub, et kaardi taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid kaardi väljaandmist. Näiteks andmete võrdlemisel teiste riikide kaarte väljastavate asutustega selgub, et isikul oli juba kehtiv juhikaart. Samuti juhul kui isik on taotlenud e-teeninduse vahendusel uue kaardi põhjusel, et vana on kadunud, kuid hiljem selgub, et eelmine kaart oli teise isiku käest politsei poolt konfiskeeritud. Sellisel juhul ei väljastata uut kaarti enne kuue kuu möödumist kehtetuks tunnistamisest;

 • kaart on võltsitud. Ka võltsitud kaardi puhul ei anna Transpordiamet uut kaarti enne kuue kuu möödumist kehtetuks tunnistamisest;

 • juht kasutab kaarti, mis ei ole tema oma. Kehtetuks tunnistatakse kaart, mida juht kasutas. Juhile, kelle kaarti kasutati, ei väljastata uut kaarti enne kuu aja möödumist alates kehtetuks tunnistamisest. Selline kehtetuks tunnistamine toimub peale süüteomenetluse otsuse jõustumist kui kaart politsei poolt Transpordiametile toimetatakse. Tavaliselt on see 15 päeva pärast otsuse teatavakstegemist;

 • kaardi omanik on teinud vastavasisulise taotluse.

Kaotatud, varastatud või talitushäiretega kaart on kehtetu vastavasisulise kirjaliku teate alusel liiklusregistrisse kande tegemisest arvates.

Kaardi tagastamine

Kaardi peab viie tööpäeva jooksul tagastama Transpordiametile, kui kaart on kehtetuks tunnistatud põhjusel, et:

 • kaardi taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid kaardi väljaandmist;

 • kaart on võltsitud.

Viimati uuendatud 21.07.2021