Müra ja välisõhk

Välisõhus levivad õhusaaste ja müra on maanteede üks olulisemaid keskkonna aspekte, mida inimesed igapäevaselt kogevad. Nii õhusaastel kui ka müral on ühised levimise põhimõtted. Allika ligidal on müratase ja teiste saasteainete kontsentratsioon kõrge, siis hajumine toimub suhteliselt kiiresti, kuna leviku pindala suureneb.

Joonisel 1 on näidatud mürataseme ja õhusaaste kontsentratsiooni muutumine vastavalt kaugusele müraallikast ning leviku pindala suurenemine. Nii müra kui ka õhusaastet uuritakse arvutuste ja mõõtmiste teel. Kõige suuremad müra ja õhusaaste leviku mõjutajad on sõidukite ja maantee tehniline korrasolek, liikluskorraldus (ummikud ja kiirendused), tuule suund ja teised ilmastiku tingimused, maastiku tingimused, liiklussagedus ja piirkiirused. 

Joonisel 1 on näidatud tuule esinemise korral õhusaaste levimise muutus. Seetõttu on mõõtmiste teostamine sageli aega nõudev protsess, sest vaja on oodata sobivaid ilmastiku tingimusi. Müra ja õhusaastet hinnatakse alati vastuvõtvas punktis ehk õhusaastele tundlikus asukohas. 

Müra ja õhusaaste leviku ning tuulega esinemise tingimustes.

Mida teha mürahäiringu korral?

Kui inimesel on kaebus konkreetse müraallika poolt tekitatud müra kohta, siis tuleb mürakaebuste lahendamiseks esitada Terviseametile avaldus, mis sisaldab järgmist:

  • saatja eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail);
  • lühidalt probleemi sisu;
  • müra (vibratsiooni) allikas;
  • müra (vibratsiooni) allika aadress, asukoht;
  • müra (vibratsiooni) allika töögraafik või häiringu periood.
     
Müra

Liiklusmüra mõjutab inimeste igapäeva elu.

Loe edasi
Õhusaaste

Õhusaaste moodustavad looduslikud ja inimtekkelised atmosfääris olevad gaasilised, tahked ja vedelad osakesed.

Loe edasi
Müratõkkesein
Leevendusmeetmed

Meetmed õhusaaste ja müra vähendamiseks

Loe edasi

Välisõhus leviva müra vähendamineTranspordiamet koostab tegevuskavasid välisõhus leviva müra vähendamiseks.

Loe edasi

Viimati uuendatud 15.10.2021