ITS arengukava 2021-2025

Transpordiamet kasutab riigimaanteedel liikluse ja liikumisega seotud lahendusi, milles rakendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) ning mis vajavad järgnevatel aastatel sihipärast arendamist ja kaasajastamist.

Targa liikluse lahenduste ehk ITS-i all peetakse silmas eelkõige maanteestranspordi valdkonnas liikluse sujuvuse ja ohutuse parandamist IKT-lahenduste abil. 

Eesmärgiks on saavutada olemasolevate süsteemide parem omavaheline koostöö ja ühenduvus, mis aitab luua täiendavat väärtust kõikidele liikumisahelas osalejatele. Tuleb seirata, analüüsida ning kasutusele võtta uusi tehnoloogiad ja teiste riikide parimaid praktikaid.

Transpordiamet kinnitas 2021. aasta aprillis maanteetranspordi ITS arengukava uueks perioodiks 2021-2025, mille eesmärk on luua Transpordiameti sees ja koostööpartnerite vahel süsteemset lähenemist ITS lahenduste arendamiseks Eesti maanteedel. Arengukava loob eeldused, et viia planeeritud tegevused sihipäraselt ellu.

ITS arengukava osaks on rakendusplaan koos täpsemate tegevuste kirjeldustega, kus on välja toodud planeeritavate tegevuste kirjeldused, eesmärgid ja ajaline jaotus.

Lisainfo:
Kristjan Duubas
ITS arendusjuht
kristjan.duubas@transpordiamet.ee 

 Euroopa liidu ITS Direktiiv 2010/40/EU

Viimati uuendatud 03.05.2021